Новости

Обавештење операторима о обавези достављања података о параметрима квалитета
25.01.2017.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је операторима електронских комуникационих мрежа и услуга упутила Захтеве за достављање података о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих мрежа и услуга за 2016. годину.

У складу са одредбом чл. 8. и 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 73/11 и 3/14) оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга, односно квалитета мрежа, као и да резултате тих мерења најмање једном годишње достављају Агенцији на одговарајућим прописаним обрасцима Извештаја о вредностима параметара квалитета (ППК обрасци).

Оператори могу одговарајуће обрасце Извештаја преузети са интернет странице Агенције:http://ratel.rs/uputstva_i_obrasc/godisnji_izvestaji_o_parametrima_kvaliteta.551.html

Оператори имају обавезу да попуњене обрасце Извештаја о вредностима параметара квалитета доставе Агенцији до 15. марта 2017. године на e-mail: kvalitet@ratel.rs или поштом у писаној форми на адресу седишта Агенције: Палмотићева 2, 11103 Београд.