Новости

Достава података из годишњих упитника за 2016. годину
07.02.2017.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је операторима електронских комуникација упутила захтев за достављање годишњих података за 2016. годину. Агенција прикупља податке о тржишту електронских комуникација у складу са надлежностима које има на основу Закона о електронским комуникацијама, а имајући у виду и обавезу достављања података Републичком заводу за статистику, Међународној унији за телекомуникације (ITU) и другим међународним институцијама.

Оператори могу одговарајуће обрасце Извештаја преузети са интернет странице Агенције:

http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/upitnici_sa_listom_indikatora.478.html.

Рок за доставу података који се налазе у техничком делу упитника (ГИТ обрасци), као и за упитник за пакете услуга (ГИП образац) је 17.03.2017. године, док је податке из финансијских упитника (ГИФ обрасци) и из упитника за услуге са додатном вредношћу (ГИВ образац) потребно доставити чим буду расположиви, а најкасније 30.06.2017. године.

Попуњене упитнике је потребно послати на електронском поштом на godisnji.izvestaj@ratel.rs, као и поштом у писаној форми, потписанe и оверенe, на адресу седишта Агенције: Палмотићева 2, 11103 Београд.