Новости

Достава годишњих извештаја за операторе поштанских услуга
20.02.2017.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге има обавезу да сачини годишњи извештај о стању тржишта електронских комуникација и поштанских услуга за 2016. годину. С тим у вези, а сагласно Закону о поштанским услугама, неопходно је да поштански оператори доставе податке о броју извршених поштанских услуга, оствареном приходу и рекламационим поступцима, попуњавањем образаца годишњег извештаја који се налазе на адреси /uputstva_i_obrasci/postanske_usluge.614.html.

Поштански оператори који обављају експрес услуге попуњавају образац Експрес услуге (РАП-2), а поштански оператори који обављају искључиво курирске услуге, попуњавају упитник Курири (РАП-1).

Рок за доставу годишњих извештаја је 03. март 2017. године. Попуњени обрасци се достављају у електронској форми на postanskotrziste@ratel.rs, као и писаним путем, оверени печатом и потписом овлашћеног лица, на адресу Регулаторне агенција за електронске комуникације и поштанске услуге: Палмотићева 2, 11003 Београд 4, ПАК 106306.