Новости

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
22.02.2017.

На основу Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-111-1/17-3 oд 20.02.2017. године,

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1.РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И ТЕХНОЛОГИЈЕ- један извршилац

Опис послова: организује и руководи радом Службе; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне пословеиз делокруга рада Службе утврђенечл.43.и 59.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

2.ВИШИ САВЕТНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ОПЕРАТОРА, Група за евиденцију оператора и решавање спорова,Служба за електронску опрему, мреже и услуге, Сектор за електронске комуникације- један извршилац

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђенечл.19. и 63.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у изради предлога општих аката у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; учешће у вођењу евиденције оператора јавних комуникационих услуга; прикупљање података о отпочињању, промени и окончању обављања делатности електронских комуникација од стране оператора, као и податке и информације који се односе на друге евиденције из надлежности Групе; праћење услова и обавеза у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; проверу рада оператора у погледу параметара квалитета мрежа електронских комуникација и испуњавања услова и обавеза прописаних законом и подзаконским актима које је донела Агенција проверу испуњености обавеза из стандардних понуда оператора са значајном тржишном снагом; проверу техничких и организационих услова које мора испунити оператор са значајном тржишном снагом за међуповезивање, приступ, коришћење елемената мреже и заједничко коришћење инфраструктуре; учешће у изради предлога појединачних аката о одређивању оператора за значајном тржишном снагом; електронских комуникација; израду предлога општих аката из делокруга Групе; дефинисање годишњих упитника који се односе на техничке параметре; учешће у анализама тржишта у сарадњи са другим секторима; учешће у припреми годишњих података о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; учешће у раду државних и међународних организација и институција, и сарадњу са са другим службама и секторима у Агенцији као и регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из делокруга Групе; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

3.САВЕТНИК ЗА ЗАСТУПАЊЕ, Група за заступање, Служба за правне послове, Сектор за правне и опште послове - један извршилац

Опис послова:обавља сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђенечл.25. и 63.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: припрему аката у вези са судским споровима, кривичним и прекршајним поступцима и поступцима привредних преступа, покретање и вођење поступка извршења ради испуњења новчаних обавеза оператора; учешће у изради (правно-техничка редакција) појединачних аката који за последицу могу имати покретање и вођење судског поступка; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у случају утврђене неправилности у раду оператора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

-пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

1)руководилац Службе за информациону безбедност и технологије(за радно место број 1):

- Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или рачунарске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање четири године радног искуства у струци, стручно знање рада на рачунару и знање једног светског језика.

2)виши саветник за евиденцију оператора, Група за евиденцију оператора и решавање спорова,Служба за електронску опрему, мреже и услуге, Сектор за електронске комуникације(за радно место број 2):

- Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

3)саветник за заступање, Група за заступање, Служба за правне послове, Сектор за правне и опште послове(за радно место број 3):

- Високо образовање из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

IIМесто радаБеоград.

IIIТрајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд 3, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

а)уверење о држављанству,

б)извод из матичне књиге рођених,

в) диплома (уверење) о стручној спремиодносно нивоу образовања,

г)докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (оверена фотокопија радне књижице од стране послодавца односно надлежног органа и потврде, решења, уговори или други акти у оригиналу или овереној фотокопији из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

д)доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,

ђ)CV са адресом и контакт телефоном, уз навођење података о испуњености и других услова (знање светског језика, познавање односно стручно знање рада на рачунару и друго),

e) *уверење о положеном одговарајућем стручном испиту (државни стручни испит, правосудни испит).

*Напомена: Кандидати за радно место где је одговарајући стручни испит предвиђен као услов за обављање послова и радних задатака, а који у моменту заснивања радног односа немају положен одговарајући стручни испит, биће обавезани на полагање истог у року од 18 месеци од дана отпочињања обављања послова.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За документа наведена под а) и д) датуми издавања не смеју бити старији од шест месеци у односу на датум расписивања овог конкурса.

VI Подаци о лицима која дају обавештења о јавном конкурсу: Милица Челебић, координатор Групе за људске ресурсе, е-mail: milica.celebic@ratel.rs, тел. 011/2026-822 и Милица Окановић, виши саветник за људске ресурсе, е-mail: milica.okanovic@ratel.rs, тел. 011/2026-916.

VIIДруги подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и дневном листу Информер".

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Интервју са одабраним кандидатима који испуњавају услове за избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени путем контакта који наведу у пријавама.