Новости

Јавни конкурс за пријем у радни однос
14.06.2017.

На основу Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-111-4/17 oд 12.06.2017. године,

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ, МРЕЖЕ И УСЛУГЕ, Сектор за електронске комуникације (један извршилац)

Опис послова: Организује и руководи радом Службе; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне пословеутврђенечл.15.и 59.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: припрему и израду регулативе која се односи на услове и обавезе у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; вођење евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга; испитивање рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме; усклађивање рада са правилима Института за стандардизацију; праћење међуоператорских односа и решавање међуоператорских спорова; проверу рада оператора електронских комуникација у погледу испуњавања услова и обавеза прописаних законом и подзаконским актима а у циљу решавања спорова; провера испуњавања обавеза оператора са значајном тржишном снагом; израду предлога општих аката из делокруга Службе; оцењивање усаглашености са нормативима и стандардима ииздавање исправа о усаглашености за припадајућа средства електронских комуникационих мрежа, електронску комуникациону опрему и терминалну опрему; развијање регулаторног оквира за примену нових технологија; развијање регулаторног оквира за развој и управљање Интернетом и неутралношћу мрежа; сарадњу са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из делокруга Службе; одређивање оператора са обавезом пружања услуга универзалног сервиса; прикупљање и обрада годишњих упитника који се односе на техничке параметре; учешће у анализама тржишта у сарадњи са другим секторима; вршење анализе и контроле пружања услуга универзалног сервиса; прикупљање обавештења о свакој повреди безбедности и интегритета јавних комуникационих мрежа и услуга; прикупљање информација о неопходним техничким и организационим капацитетима за законито пресретање електронских комуникација; управљање нумерацијом; одржавање регистра нумерације; учешће у припреми годишњих података о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; учешће у раду стручних радних група и комисија; учествовање у изради плана набавки и поступцима набавки; сарадњу са државним и међународним органима и организацијама, операторима, стручним телима и другим релевантним институцијама, као и други послови из делокруга Службе;обавља и другепослове по налогу непосредног руководиоца.

2. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ОПЕРАТОРА, Група за евиденцију оператора и решавање спорова,Служба за електронску опрему, мреже и услуге, Сектор за електронске комуникације- један извршилац

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђенечл.19. и 63.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у изради предлога општих аката у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; учешће у вођењу евиденције оператора јавних комуникационих услуга; прикупљање података о отпочињању, промени и окончању обављања делатности електронских комуникација од стране оператора, као и податке и информације који се односе на друге евиденције из надлежности Групе; праћење услова и обавеза у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; проверу рада оператора у погледу параметара квалитета мрежа електронских комуникација и испуњавања услова и обавеза прописаних законом и подзаконским актима које је донела Агенција проверу испуњености обавеза из стандардних понуда оператора са значајном тржишном снагом; проверу техничких и организационих услова које мора испунити оператор са значајном тржишном снагом за међуповезивање, приступ, коришћење елемената мреже и заједничко коришћење инфраструктуре; учешће у изради предлога појединачних аката о одређивању оператора за значајном тржишном снагом; електронских комуникација; израду предлога општих аката из делокруга Групе; дефинисање годишњих упитника који се односе на техничке параметре; учешће у анализама тржишта у сарадњи са другим секторима; учешће у припреми годишњих података о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; учешће у раду државних и међународних организација и институција, и сарадњу са са другим службама и секторима у Агенцији као и регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из делокруга Групе; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

-пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

1) руководилац Службе за електронску опрему, мреже и услуге, Сектор за електронске комуникације(за радно место број 1):

-високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање четири године радног искуства у области електронских комуникација, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

2) виши саветник за евиденцију оператора, Група за евиденцију оператора и решавање спорова,Служба за електронску опрему, мреже и услуге, Сектор за електронске комуникације

(за радно место број 2):

-високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

II Место радаБеоград.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 30. јуна 2017. године,на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд 3, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу уз пријаву* на јавни конкурс:

а)уверење о држављанству,

б)извод из матичне књиге рођених,

в) диплома (уверење) о стручној спремиодносно нивоу образовања,

г)докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (оверена фотокопија радне књижице од стране послодавца односно надлежног органа и потврде, решења, уговори или други акти у оригиналу или овереној фотокопији из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

д)доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,

ђ)CV са адресом и контакт телефоном, уз навођење података о испуњености и других услова (знање светског језика, познавање односно стручно знање рада на рачунару и друго),

e) **уверење о положеном одговарајућем стручном испиту (државни стручни испит, правосудни испит).

*Образац пријаве на конкурс је обавезан и може се преузети на Интернет страници Агенције;

** Кандидати за радно место где је одговарајући стручни испит предвиђен као услов за обављање послова и радних задатака, а који у моменту заснивања радног односа немају положен одговарајући стручни испит, биће обавезани на полагање истог у року од 18 месеци од дана отпочињања обављања послова.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За документа наведена под а) и д) датуми издавања не смеју бити старији од шест месеци у односу на датум расписивања овог конкурса.

VI Обавештење о обради личних података/Сагласност за обраду личних података се може преузети у на Интернет страници Агенције;

VII Подаци о лицима која дају обавештења о јавном конкурсу: Милица Челебић, координатор Групе за људске ресурсе, е-mail: milica.celebic@ratel.rs, тел. 011/2026-822 и Милица Окановић, виши саветник за људске ресурсе, е-mail: milica.okanovic@ratel.rs, тел. 011/2026-916.

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и дневном листу Информер".

На разговор ће бити позвани, путем мејла или телефона, само кандидати који уђу у ужи избор.

Интервју са одабраним кандидатима који испуњавају услове за избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени путем контакта који наведу у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.