Новости

Саопштење поводом навода у медијима о кабловским операторима
09.10.2017.

Поводом учесталих навода у медијима који се односе на надзор, кажњавање и одузимање дозвола кабловским операторима, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ), даје следеће саопштење:

Одредбом члана 38. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актом донетим на основу њега прописан је поступак и услови за упис у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, коју РАТЕЛ води и која је доступна на страници http://registar.ratel.rs/cyr/reg201, као и брисање из исте.

Ставом 7. наведеног члана Закона таксативно су наведени случајеви у којима РАТЕЛ брише оператора из предметне евиденције, и то: када оператор у писаном облику обавести РАТЕЛ о престанку обављања делатности за коју је евидентиран, ако оператор не обавља ту делатност дуже од шест месеци непрекидно или ако се оператору правноснажном судском пресудом забрани обављање делатности електронских комуникација.

С тим у вези, напомињемо да РАТЕЛ операторима приликом уписа у евиденцију не издаје дозволе, већ је упис у евиденцију оператора у режиму општег овлашћења, односно нотификације и о наведеном се, уколико су испуњени прописани услови, издаје потврда.

Такође, одредбом члана 101. Закона прописано је да РАТЕЛ, на захтев органа надлежног за радиодифузију, одређује оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију и емитовање медијских садржаја, који је дужан да преноси један или више радијских или телевизијских програма на националном, покрајинском, регионалном или локалном нивоу, када: значајан број крајњих корисника користи електронску комуникациону мрежу тог оператора као једини или првенствени начин за примање медијских садржаја и када је то неопходно ради остваривања јасно одређених циљева од јавног интереса у области јавног информисања, што утврђује орган надлежан за радиодифузију у складу са законом који уређује област електронских медија и законом који уређује област јавног информисања, поштујући начела сразмерности и јавности.

Имајући у виду наведено, као и позитивне прописе који уређују ову област, јасно је да РАТЕЛ нема законска овлашћења за надзор, кажњавање и одузимање дозвола кабловским операторима, већ је наведеним одредбама уређен поступак сарадње са органом надлежним за радиодифузију (Регулаторно тело за електронске медије - РЕМ) и у вези са тим овлашћење РАТЕЛ-а да на захтев РЕМ-а одреди оператора електронске комуникационе мреже под условима наведеним у члану 101. Закона.

Надзор над применом Закона, прописа донетих на основу њега, као и инспекцијски надзор врши Министарство трговине, туризма и телекомуникација.