Новости

Решење о утврђивању обавезе преноса ТВ програма
10.10.2017.

Сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је решавајући по службеној дужности, по претходно примљеном захтеву Регулаторног тела за електронске медије, број: 05-2327/17-2, од 10.10.2017. године, донела решење о утврђивању обавезе преноса телевизијских програма од стране оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја који су уписани у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.

Предметно решење се јавно доставља, у складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) и објављује се на Интернет страници и огласној табли Aгенције, a сматра се достављеним по протеку рока од 15 дана од дана његовог објављивања.