Новости

Измене у прибављању одређених исправа за увоз РиТТ опреме
07.05.2018.

Влада Републике Србије је дана 12.04.2018. године донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС” број 29/18 од 13.4.2018. године, а ступила је на снагу 21.4.2018. године. У оквиру Прилога 6. извршено је додатно брисање тарифних ознака које се односе на поједину РиТТ опрему.

За увоз опреме са тарифним ознакама које су брисане из Прилога 6. више није потребно прибављати исправу о усаглашености при увозу, али та обавеза остаје пре стављања опреме на тржиште као и приликом контроле од стране органа тржишног надзора.