Листа прописа

Прописи из области телекомуникационих кабловских мрежа

 1. Упутство о техничкој евиденцији међумесних и спојних телекомуникационих линија са оптичким кабловима („ПТТ весник" бр. 24/97)
 2. Технички услови за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 13/88)
 3. Измене и допуне техничких услова за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник" двоброј 7-8/04)
 4. Технички услови за основну регенераторску деоницу телекомуникационог кабла са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 23/86)
 5. Технички услови за завршне телекомуникационе каблове са једним оптичким влакном („ПТТ весник" бр. 4/89)
 6. Технички услови за настављање телекомуникационих каблова са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 23/86)
 7. Технички услови за конекторе за мономодна оптичка влакна („ПТТ весник" бр. 13/01)
 8. Технички услови за полиетиленске цеви малог пречника за кабловску канализацију („ПТТ весник" бр. 25/87)
 9. Упутство о планирању оптичких кабловских деоница и система преноса („ПТТ весник" бр. 23/87 и 6/91)
 10. Упутство о полагању и монтажи оптичких каблова („ПТТ весник" бр. 4/89 и 33/91)
 11. Упутство о мерењу оптичких карактеристика и карактеристика преноса оптичких влакана („ПТТ весник" бр. 21/87 и 22/87)
 12. Упутство о мерењу на телекомуникационим линијама са оптичким кабловима („ПТТ весник" бр. 12/91)
 13. Упутство о обиму испитивања при преузимању телекомуникационих каблова са оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 12/91)
 14. Генерални план телефонске мреже („ПТТ весник" бр. 3/99 и двоброј 8-9/05)

Прописи који се примењују за опрему напајања и резервног напајања у телекомуникацијама

1.Стационарне оловне акумулаторске батерије

а) За отворене стационарне акумулаторске батерије примењује се стандард IEC 896-1.
б) За стационарне акумулаторске батерије са контролом притиска помоћу вентила примењују се стандарди IEC 60896-21 и IEC 60896-22.

2. Статички претварачи једносмерног напона у наизменични напон - ИНВЕРТОРИ

Примењују се важећи Технички услови Заједнице ЈПТТ за Статичке претвараче једносмерног напона у наизменични напон - инверторе ("ПТТ весник", бр. 6/86)

3. Дизел електрични агрегати

Примењују се важећи Технички услови Заједнице ЈПТТ за Дизел електричне агрегате ("ПТТ весник", бр. 4/85)

4. Исправљачи

Примењују се важећи Технички услови Заједнице ЈПТТ за исправљаче и исправљачка постројења ("ПТТ весник", бр. 18/02)

5. Постројења за непрекидно напајање наизменичним напоном - УПС

Примењују се важећи Технички услови Заједнице ЈПТТ за постројења за непрекидно напајање наизменичним напоном ("ПТТ весник", бр. 13-14/2003)

Прописи и стандарди који се примењују при изради пројеката напајања и резервног напајања

 1. JUS N.B2.741 - Заштита од електричног удара,
 2. JUS N.B2.743 - Заштита од прекомерних струја,
 3. JUS N.B2.751 - Избор и постављање електричне опреме у зависности од спољашњих утицаја,
 4. JUS N.B2.754 - Уземљење и заштитни проводници,
 5. IEC 896-1 - Стандарди за отворене стационарне акумулаторске батерије,
 6. IEC 60896-21 и IEC 60896-22 - Стандарди за стационарне акумулаторске батерије са контролом притиска помоћу вентила (херметичке),
 7. Технички услови Заједнице ЈПТТ за Статичке претвараче једносмерног напона у наизменични напон - ИНВЕРТОРЕ („ПТТ весник" 6/86),
 8. Технички услови Заједнице ЈПТТ за Дизел електричне агрегате („ПТТ весник" 4/85),
 9. Технички услови Заједнице ЈПТТ за исправљаче и исправљачка постројења („ПТТ весник" 18/02),
 10. Технички услови Заједнице ЈПТТ за постројења за непрекидно напајање наизменичним напоном („ПТТ весник" 13-14/2003) - УПС уређаје,
 11. Технички услови Заједнице ЈПТТ за претвараче једносмерног напона у једносмерни виши или једносмерни нижи напон - конверторе („ПТТ весник" 6/85),
 12. Технички услови Заједнице ЈПТТ за електроенергетска постројења за напајање ТТ уређаја („ПТТ весник" 6/84),
 13. Технички услови Заједнице ЈПТТ за пројектовање електроенергетских постројења за напајање ТТ уређаја („ПТТ весник" 27/85),Напомена: У зависности која опрема напајања и резервног напајања је предвиђена пројектом, користе се и одговарајући прописи дати тачкама од 5. до 11.