Годишњи извештаји о параметрима квалитета

На основу одредби чл. 8. и 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 73/11 и 3/14, у даљем тексту: Правилник), оператори су дужни да, између осталог, врше проверу квалитета пружања услуга и квалитета мрежа, као и да резултате тих мерења достављају Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) на прописаним обрасцима, који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део.

С тим у вези, у обавези сте да сагласно одредби члана 8. Правилника, а у вези са одредбом члана 13. Правилника, доставите Агенцији податке за 2016. годину на попуњеном обрасцу у форми Извештаја (Прилог 1 Правилника) за електронску комуникациону услугу за коју сте регистровани у Агенцији, односно за коју сте уписани у евиденцију оператора коју Агенција води по службеној дужности.

Уколико поседујете јавну мобилну комуникациону мрежу или јавну фиксну бежичну телекомуникациону мрежу (CDMA), за које су издате лиценце или појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, у складу са одредбом члана 11. Правилника, у обавези сте да Агенцији доставите вредности параметара квалитета за 2016. годину. Наведне вредности параметра кавалитета потребно је да доставите на попуњеном обрасцу у форми Извештаја о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже или Извештаја о параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA) (Прилог 2 Правилника). Такође, потребно је да доставите и вредности параметара за LTE мреже, а сагласно допису број: 1-01-3491-882/16, од 17.11.2016. године, са обавештењем о недељи мерења параметара квалитета у јавној мобилној мрежи (у Напомени обрасца ППК-21, важи за операторе мобилних мрежа).

Потребно је да попуњене Извештаје доставите Агенцији до 15. марта 2017. године у електронској форми (е-mail: kvalitet@ratel.rs или на CD-у) или у писаној форми на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд.

Достављање напред наведених података је обавеза оператора прописана и одредбом члана 41. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон). У случају да оператор не достави Агенцији предметне податке у остављеном року, сагласно одредби члана 139. став 1. тачка 1) и став 2. Закона прописана је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице, односно новчана казна од 50.000,00 до 100.000, 00 динара за прекршај за одговорно лице у правном лицу.

Напомене:
1. Вредности параметара треба да буду за период посматрања од 01. октобра до 31. децембра 2016., осим ако је другачије наведено у опису параметра (за целу годину);
2. За параметре који се добијају статистички, потребно је да се обави анкета корисника; на узорку од минимално 100 корисника, осим ако је другачије назначено у опису параметра;
3. Подаци који се приказују треба да буду за целу територију на којој оператор пружа услуге и/или има електронску комуникациону мрежу.

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  (PPK-1.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи

  (PPK-2.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже

  (PPK-21.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај o параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA)

  (PPK-22.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета

  (PPK-3.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа

  (PPK-4.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја

  (PPK-5.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Упутство за попуњавање електронских извештаја

  Преузмите PDF документ