Novosti

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme
02.09.2017.Na osnovu Odluke direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-02-111-6/17 od 01.09.2017. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA NEODREĐENO VREME

1. VIŠI SAVETNIK – KONTROLOR RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar Beograd, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije - jedan izvršilac

Opis poslova: Obavlja veoma složene studijsko-analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 13. i 67. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: kontrolu radio-frekvencijskog spektra; izradu predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru ispunjenosti uslova elektromagnetske kompatibilnosti; proveru emisionih parametara predajnika; verifikaciju propagacionih modela; proveru ostvarenih servisnih zona predajnika; definisanje i kreiranje automatizovanih mernih procedura; specificiranje merne i prateće opreme; analizu rezultata merenja; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole radio-frekvencijskog spektra; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

2. DIREKTOR SEKTORA ZA ANALIZU TRŽIŠTA I EKONOMSKE POSLOVE, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove - jedan izvršilac;

Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Sektora; obavlja najsloženije normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Sektora utvrđene čl. 33.i 58. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na rad na usaglašavanju propisa Agencije sa propisima Evropske unije iz delokruga rada Sektora; saradnju sa državnim i međunarodnim organima i organizacijama, operatorima, stručnim telima i drugim relevantnim institucijama; analizu relevantnih tržišta, a po potrebi i dodatnih tržišta, uz primenu odgovarajućih preporuka Evropske unije o analizi tržišta i utvrđivanju operatora značajne tržišne snage; određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom i praćenje ispunjavanja propisanih obaveza; proveru opravdanosti cena operatora sa značajnom tržišnom snagom na osnovu metodologije troškovnog računovodstva; uređivanje obaveza operatora u vezi sa međupovezivanjem, pristupom i obezbeđivanjem interoperabilnosti mreža i usluga; izradu predloga opštih akata iz delokruga rada Sektora; procenjivanje uticaja razvoja novih mreža i usluga na očuvanje konkurencije u oblasti elektronskih komunikacija; analizu finansijskih izveštaja operatora; pripremu dokumentacije za nezavisnog revizora; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Agencije; izradu predloga finansijskog plana; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; pripremu finansijskih izveštaja, informacija i analiza iz delokruga rada Sektora, obračun i kontrolu naplate svih vrsta godišnjih naknada koje su u nadležnosti Agencije; učešće u sprovođenju postupaka sudske naplate po osnovu utvrđenih naknada; rad u stručnim radnim grupama i komisijama; učešće u izradi plana nabavki i postupcima nabavki, kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora i po nalogu direktora Agencije.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:
Opšti uslov:

• punoletan državljanin Republike Srbije.
Posebni uslovi:

1) viši savetnik – kontrolor radio-frekvencijskog spektra, Kontrolno-merni centar Beograd, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (za radno mesto broj 1.):
- visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen vozački ispit „B“ kategorije, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i znanje jednog svetskog jezika.

2) direktor Sektora za analizu tržišta i ekonomske poslove, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (za radno mesto broj 2.):
-visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti iz delokruga rada Agencije, poznavanje rada na računaru i znanje jednog svetskog jezika.

II Mesto rada – za radno mesto broj 1. – Dobanovci, Ugrinovački put bb;
za radno mesto broj 2. – Beograd, Palmotićeva br. 2.

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 11. septembra 2017. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306
sa naznakom: “ZA KONKURS“

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu* na javni konkurs:
a) uverenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
v) diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
g) dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice, potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti u originalu ili overenoj fotokopiji od strane poslodavca odnosno nadležnog organa iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
d) dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica,
đ) CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova (znanje svetskog jezika, poznavanje rada na računaru i drugo),
e) **uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.
*Obrazac prijave na konkurs je obavezan i može se preuzeti na Internet stranici Agencije;
**Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku od 18 meseci od dana otpočinjanja obavljanja poslova.
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za dokumenta navedena pod a) i d) datumi izdavanja ne smeju biti stariji od šest meseci u odnosu nadatum raspisivanja ovog konkursa.
VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije čime daje saglasnost za obradu ličnih podataka;
VII Podaci o licima koja daju obaveštenja o javnom konkursu: Milica Okanović, viši savetnik za ljudske resurse, e-mail: milica.okanovic@ratel.rs, tel. 011/2026-916.


VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora
Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i dnevnom listu „Informer".
Intervju sa odabranim kandidatima koji su ušli u uži izbor obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.