Novosti

Saopštenje povodom navoda u medijima o kablovskim operatorima
09.10.2017.

Povodom učestalih navoda u medijima koji se odnose na nadzor, kažnjavanje i oduzimanje dozvola kablovskim operatorima, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: RATEL), daje sledeće saopštenje:

Odredbom člana 38. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14, u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktom donetim na osnovu njega propisan je postupak i uslovi za upis u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, koju RATEL vodi i koja je dostupna na stranici http://registar.ratel.rs/cyr/reg201, kao i brisanje iz iste.

Stavom 7. navedenog člana Zakona taksativno su navedeni slučajevi u kojima RATEL briše operatora iz predmetne evidencije, i to: kada operator u pisanom obliku obavesti RATEL o prestanku obavljanja delatnosti za koju je evidentiran, ako operator ne obavlja tu delatnost duže od šest meseci neprekidno ili ako se operatoru pravnosnažnom sudskom presudom zabrani obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

S tim u vezi, napominjemo da RATEL operatorima prilikom upisa u evidenciju ne izdaje dozvole, već je upis u evidenciju operatora u režimu opšteg ovlašćenja, odnosno notifikacije i o navedenom se, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, izdaje potvrda.

Takođe, odredbom člana 101. Zakona propisano je da RATEL, na zahtev organa nadležnog za radiodifuziju, određuje operatora elektronske komunikacione mreže za distribuciju i emitovanje medijskih sadržaja, koji je dužan da prenosi jedan ili više radijskih ili televizijskih programa na nacionalnom, pokrajinskom, regionalnom ili lokalnom nivou, kada: značajan broj krajnjih korisnika koristi elektronsku komunikacionu mrežu tog operatora kao jedini ili prvenstveni način za primanje medijskih sadržaja i kada je to neophodno radi ostvarivanja jasno određenih ciljeva od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, što utvrđuje organ nadležan za radiodifuziju u skladu sa zakonom koji uređuje oblast elektronskih medija i zakonom koji uređuje oblast javnog informisanja, poštujući načela srazmernosti i javnosti.

Imajući u vidu navedeno, kao i pozitivne propise koji uređuju ovu oblast, jasno je da RATEL nema zakonska ovlašćenja za nadzor, kažnjavanje i oduzimanje dozvola kablovskim operatorima, već je navedenim odredbama uređen postupak saradnje sa organom nadležnim za radiodifuziju (Regulatorno telo za elektronske medije - REM) i u vezi sa tim ovlašćenje RATEL-a da na zahtev REM-a odredi operatora elektronske komunikacione mreže pod uslovima navedenim u članu 101. Zakona.

Nadzor nad primenom Zakona, propisa donetih na osnovu njega, kao i inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.