Novosti

Rešenje o utvrđivanju obaveze prenosa TV programa
10.10.2017.

Shodno članu 101. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) je rešavajući po službenoj dužnosti, po prethodno primljenom zahtevu Regulatornog tela za elektronske medije, broj: 05-2327/17-2, od 10.10.2017. godine, donela rešenje o utvrđivanju obaveze prenosa televizijskih programa od strane operatora elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja koji su upisani u Evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.

Predmetno rešenje se javno dostavlja, u skladu sa odredbom člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i objavljuje se na Internet stranici i oglasnoj tabli Agencije, a smatra se dostavljenim po proteku roka od 15 dana od dana njegovog objavljivanja.