• Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge

    U skladu sa odredbom člana 16. stav 2. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“, br. 128/14), RATEL je dužan da na svojoj internet stranici objavi opšti akt kojim uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja.

    Preuzmite PDF dokument

  • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

    U skladu sa odredbama člana 22. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 125/12, 14/15 i 68/15), naručilac (RATEL) je dužan da na svojoj internet stranici objavi interni akt kojim bliže uređuje postupak javne nabavke.

    Preuzmite PDF dokument