Јавне консултације о Нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHFопсега (216-230 MHz) за територију Републике Србије

05.09.2017

У складу са одредбама чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилникао утврђивању Плана расподеле фреквенција /локација/ области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (216-230 MHz)за територијуРепубликеСрбије.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail:
javnekonsultacije@ratel.rs, ratel@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:


Наталија Варагић

Телефон: 011 3241 907
E-mail:
natalija.varagic@ratel.rsРаспоред активности

5. септембар 2017.године

Објављивање Нацрта Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (216-230 MHz) за територијуРепублике Србијена сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.


11. септембар 2017. године

Почетак јавних консултација

11. октобар 2017. године

Завршетак јавних консултација – рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт Правилникао утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (216-230 MHz) затериторијуРепублике Србије

Нацрт Плана Расподеле T-DAB