СНГ

Прикупљање сателитских вести помоћу сателита (SNG - Satellite news gathering)  подразумева употребу опреме за мобилне комуникације (двосмерни  аудио и видео предајници и пријемници) са монтажом у неком превозном средству и уз употребу  параболичних антена које могу бити усмерене на геостационарне сателите.

SNG користе фреквенцијске опсеге у складу са Планом намене. Издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција подпада под режим издавања дозвола по захтеву.