Пренос броја


Преносивост броја је могућност да корисник (претплатник) говорне услуге задржи свој број приликом промене оператора јавне говорне услуге.

Информација о томе да ли је одређени број пренет и, ако јесте, код ког је оператора, доступна је на адреси www.prenesibroj.rs.

Преносивост броја је право корисника према Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон). Преносивост броја je законска обавеза и постоји у свим земљама Европске уније и региона. Корисници су углавном не желе да мењају свој телефонски број и то је често био разлог због кога су остајали код неког оператора чак и када нису били задовољни његовим услугама. Преносивост броја уклања ту препреку и зато се сматра важним механизмом подстицања конкуренције и либерализације тржишта електронских комуникација.

Оператори су дужни су да остваре међусобну сарадњу и да се уздрже од поступања усмереног на отежавање или спречавање преноса броја.

Оператори су дужни да у поступку преноса броја, обезбеде да трајање прекида услуге кориснику током преноса не буде дуже од једног радног дана.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) уређује област преносивости броја. Ближе прописује услове и начин преноса броја, као и висину накнаде за пренос броја, управља информационим системом за пренос броја и одржава базу података пренетих бројева.

Поред Закона о електронским комуникацијама, ова област је регулисана и одредбама следећих подзаконских аката:

Правилник о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“, број 52/11) - у примени закључно са 31. јулом 2023. године

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“, број 101/22) - у примени од 1. августа 2023. године

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник Републике Србије“, број 101/14) - у примени закључно са 31. јулом 2023. године

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник Републике Србије“, број 13/22) - у примени од 1. августа 2023. године

   Преносивост броја у мобилној телефонији


У Републици Србији је од 1. јула 2011. године доступна могућност преноса броја у мобилним мрежама. До краја 2021. године, извршено је преко милион преноса бројева из мреже једног мобилног оператора у мрежу другог мобилног оператора. РАТЕЛ је тада са операторима мобилне телефоније успоставио и наставио успешну сарадњу у спровођењу сложеног поступка преносивости броја. У протеклом периоду преносивост броја и  рад централне базе пренетих бројева коју одржава РАТЕЛ одвијали су се без проблема. Преносивост бројева је свих ових година била важна погодност за кориснике, тако да је скоро сваке године реализовано више од 100.000 преноса бројева у мобилној телефонији.

   Преносивост броја у фиксној телефонији


Преносивост броја у фиксној телефонији, која је омогућена у априлу 2014. године захтевала је додатне напоре због сложености. До краја 2021. године је извршено више од 400.000 преноса географских бројева из мреже једног оператора у мрежу другог оператора фиксне телефоније. У условима када се коришћење фиксне телефоније смањује, процентуални однос пренетих бројева у односу на укупан број корисника је значајан, чак већи него у мобилној телефонији.

   Процедура преноса броја


Поред корисника, у поступку преноса броја учествују оператор прималац броја (код кога корисник жели да пређе, односно чије услуге намерава да користи у наредном периоду) и оператор давалац броја (чије услуге корисник тренутно користи, а више не жели  да их користи).

Корисник подноси захтев за пренос броја оператору примаоцу броја.

Захтев за пренос броја се уједно сматра захтевом за раскид уговора између корисника и оператора даваоца броја.

Уговор се сматра раскинутим тренутком искључења броја из мреже оператора даваоца броја.

Корисник је дужан да приликом подношења захтева за пренос оператору примаоцу броја достави податке о свом идентитету.

Корисник је, такође, дужан да достави изјаву којом се обавезује да ће оператору даваоцу броја измирити све обавезе по основу уговора до тренутка искључења броја из његове мреже. Уколико корисник не изврши ове обавезе на време, може бити привремено или трајно искључен.

Оператор давалац броја проверава да ли су испуњени услови за пренос броја и може да одбије захтев само из разлога дефинисаних правилницима који уређују преносивост броја.  Могући разлози за одбијање захтева су следећи:

  • захтев за пренос броја је нетачан или непотпун или га је поднело неовлашћено лице;
  • од последњег преноса броја је протекло мање од три месеца, ако је реч о мобилној телефонији, односно шест месеци за фиксну телефонију, или је број већ у поступку преноса;
  • корисник је користио услуге оператора даваоца броја краће од три месеца ако је реч о мобилној телефонији, односно шест месеци за фиксну телефонију;
  • утврђено је да постоје неизмирена доспела дуговања претплатника;
  • број је у систему фиксне телефоније који не омогућава пренос броја;
  • тражен је пренос броја који је део везане серије бројева или припада корисничкој групи бројева код оператора даваоца броја.

У пракси се показало да су разлике у називима и адресама корисника између захтева за пренос броја и евиденције оператора најчешћи разлог одбијања захтева за пренос броја.

Да би могли да пренесу свој број, корисници који немају закључен претплатнички уговор (припејд корисници) морају бити регистровани. Под регистрацијом корисника се подразумева идентификација корисника у складу са процедуром оператора.

У случају везане серије бројева дозвољено је преношење појединачних целина као и појединачних бројева уколико претплатник (корисник) претходно иступи из дефинисане серије везаних бројева код оператора даваоца броја.

Поступак провере испуњености услова и слања обавештења не може да траје дуже од два радна дана за мобилну, односно три радна дана за фиксну телефонију, рачунајући од дана када је оператор давалац броја примио захтев за пренос броја.

Уколико су услови за пренос броја испуњени, оператор давалац броја обавештава оператора примаоца броја и централну базу о прихватању захтева за пренос броја. Након прихватања захтева оператор давалац броја је у обавези да изврши пренос у року од два радна дана за мобилну односно у року од три радна дана за фиксну телефонију.

Од увођења преносивости броја више није могуће знати у којој мрежи се број налази само на основу позивног броја (060, 063, 064, ...), тако се у неким случајевима може десити  да позив према пренетом броју корисника кошта више од очекиване цене. Из тог разлога корисник може да активира аутоматску говорну поруку следећег садржаја: „Позивате број који је пренет код оператора Х. Молимо сачекајте да се успостави веза”, која се не тарифира. Поред тога, корисници могу добити информацију да ли је одређени број пренет у другу мрежу и на интернет страни РАТЕЛ-а www.prenesibroj.rs.