Контрола рада и провера поступања оператора

Поступак провере поступања оператора обавља се сагласно одредбама члана 131. Закона о електронским комуникацијама. Оператори су дужни да делатност електронских комуникација обављају у складу са прописаним општим условима за обављање делатности, посебним обавезама одређеним операторима са ЗТС, условима прописаним дозволама за коришћење нумерације, појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенција, као и другим обавезама утврђеним Законом о електронским комуникацијама и прописима донетим на основу њега.

Регулатор је овлашћен да од оператора тражи податке и информације који су јој потребни ради провере њиховог поступања, као и да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме.

Послове мерења и испитивања Регулатор врши преко контролно-мерних центара, као организационих јединица Регулатора (подручне јединице), односно преко лица овлашћених за вршење мерења и испитивања.

Ако Регулатор утврди да поступање оператора није у складу са обавезама утврђеним Законом о електронским комуникацијама и прописима донетим на основу њега, о томе обавештава оператора, одређује рок у коме оператор треба да се изјасни о утврђеним неправилностима, да их отклони и о томе обавести Регулатора. Рок за изјашњење и отклањање неправилности не може бити краћи од осам дана од дана пријема захтева од стране оператора, осим у случајевима када Регулатор утврди теже или поновљено кршење прописаних обавеза.

Ако Регулатор утврди да оператор није отклонио утврђене неправилности у остављеном року, подноси пријаву инспекцији Министарства.

Правилници на основу којих се врши провера поступања:

Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

Правилник о о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

Поступак провере поступања оператора, може бити покренут на захтев, односно жалбу корисника, на основу притужбе других оператора, на основу уочених неправилности у раду оператора од стране Регулатора, услед непоштовања прописаних параметара квалитета приликом пружања услуга и др.