Аматерска радио-служба

Начин функционисања аматерске службе је описан у "Правилнику о начину коришћења аматерских радио-станица" (нов Правилник о начину коришћења радио-станица од стране радио-аматера је у изради). Аматерска служба је радио-служба у сврху личног усавршавања, међусобних комуникација и техничких испитивања које обављају аматери, односно прописно овлашћене особе које се занимају за радио-технику искључиво из личних циљева и без материјалне користи.

Звање радио-аматера може да стекне свако лице које је стручно оспособљено за рад на аматерским радио-станицама. Стручна оспособљеност радио-аматера доказује се полагањем стручног испита за одговарајући степен стручне оспособљености. Полагање стручних испита за радио-аматера организује и спроводи Савез радио-аматера Србије и Савези радио-аматера покрајина. Кандидат који положи стручни испит за радио-аматера добија доказ о положеном стручном испиту за одговарајућу класу, који издаје одговарајући савез радио-аматера. Кандидат који је положио стручни испит за радио-аматера може да поднесе РАТЕЛ-у захтев за издавање радио аматерске лиценце. За добијање добијење лиценце потребно је да се обрати захтевом РАТЕЛ-у и уз захтев да поднесе следећа документа:

 • очитана лична карта ( са подацима о ЈМБГ и адреси пребивалишта)
 • доказ о положеном стручном испиту за одговарајућу класу;
 • потврду савеза радио-аматера о додељеном позивном знаку;
 • доказ о уплати накнаде за издавање лиценце;
 • попуњен образац захтева за издавање радио аматерске лиценце.

На основу поднете документације, РАТЕЛ издаје радио аматерску лиценцу са роком важења од 10 година.

Аматерске радио-станице могу да поседују и користе физичка лица и организације радио-аматера. За коришћење аматерске радио-станице је потребно поседовање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за личне, односно клупске аматерске радио-станице. За добијање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, потребно је РАТЕЛ-у поднети следећа документа:

Износи накнада за издавање и лиценци и дозвола су дефинисани Правилником о усклађивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Документацију потребну за издавање доволе/a, може да се достави лично, поштом или преко e-maila RATEL-a (ratel@ratel.rs) a потребну документацију може да прикупља и организација радио-аматера у име својих чланова и доставља збирне захтеве РАТЕЛ-у.

Радио-аматер који поседује радио аматерску лиценцу за 1. класу радио-аматера може, у складу са CEPT препоруком T/R 61-01, поднети захтев РАТЕЛ-У за добијање СЕРТ радио аматерске лиценце.

СЕРТ радио аматерску лиценцу издаје РАТЕЛ и иста садржи  следеће податке:

 • у наслову СЕРТ радио аматерска лиценца;
 • изјаву према којој је ималац лиценце овлашћен да користи аматерску радио-станицу, у  складу са препоруком T/R 61-01, у земљама у којима се иста примењује;
 • име и адреса имаоца лиценце;
 • позивни знак;
 • период важења лиценце;
 • назив органа који издаје лиценцу.

Радио-аматер који поседује радио аматерску лиценцу за 1. класу радио-аматера може, у складу са CEPT препоруком T/R 61-02, поднети захтев РАТЕЛ-у за добијање HAREC сертификата (HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE - HAREC).