Контрола квалитета мрежа и услуга

Један од прописаних циљева и начела регулисања односа у области електронских комуникација заснива се на подстицању конкуренције, економичности и делотворности у обављању делатности електронских коминикација, као и обезбеђивању високог нивоа заштите интереса корисника у односу са операторима, нарочито обезбеђивањем јасних и потпуних инфорамција о квалитету јавних комуникационих услуга, као и ефикасном поступању по притужбама на рад оператора. Кључну улогу за остваривање ових циљева има контрола квалитета услуга.

РАТЕЛ обавља послове који се односе на контролу испуњености параметара квалитета јавно доступних електронских комуникационик мрежа и услуга, у складу са важећим законским и подзаконским  актима и препорукама, као и мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и квалитета услуга ради провере поступања оператора, њихово упоређивање (benchmarking), периодично прикупљање података о параметрима квалитета електронских комуникационих мрежа и услуга и њихову анализу. Мерење и испитивање електронских комуникационих мрежа и квалитета услуга Регулатор врши употребом сопствене контролно-мерне опреме, у складу са процедурама прописаним релевантним међународним препорукама и стандардима, на одговарајуће тачке на мрежи оператора, или мерењем на даљину.

Са циљем провере квалитета услуга доступних крајњим корисницима електронских комуникационих мрежа, РАТЕЛ врши следећа мерења:

  • Проверу параметара квалитета услуге мобилних комуникационих мрежа,
  • Проверу параметара квалитета услуге широкопојасног Интернет приступа,
  • Проверу параметара квалитета услуге дистрибуције медијског садржаја.

   Провера параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа


РАТЕЛ проверу параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа обавља на више начина: појединачним мерењима, анализом података добијених коришћењем мобилне апликације RATEL NetTest и benchmarking мерењима.

Појединачна мерења подразумевају коришћење мерне опреме, у drivetest или walktest режиму, којом је могуће обавити мерење квалитета говорне услуге и услуга преноса података у мобилним комуникационим мрежама, у окружењу корисника или на ширем подручју, ради провере квалитета мобилних комуникационих услуга. Провера параметара квалитета услуге мобилних комуникационих мрежа подразумева тестирање говорне услуге и услуга преноса података: HTTP пренос велике и мале количине података (download/upload), тестирање брзине учитавања и отварања референтне ETSI Kepler и live web страница, тестирање квалитета YouTube видео стрима и мерење кашњења између слања и пријема пакета у мрежи (ping).

РАТЕЛ је корисницима услуге приступа Интернету у јавним фиксним и јавним мобилним комуникационим мрежама, омогућио мерење квалитета услуге широкопојасног приступа Интернету, путем апликације RATEL NetTest, која се бесплатно може преузети за Android и iOS мобилне уређаје. РАТЕЛ води статистику мерења извршених од стране корисника, чиме је омогућен увид у квалитет услуга приступа Интернету и Интернет услуге у мобилним комуникационим мрежама на целој територији Републике Србије.

РАТЕЛ једном годишње, почевши од 2017. године, у периоду од септембра до новембра месеца, врши упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима (benchmarking) мобилних комуникационих мрежа оператора: Telekom Srbija, Telenor и Vip mobile. Benchmarking мерења се врше на подручју целе Републике Србије, у великом броју градова, и на државним путевима категорије Iа и Iб. За упоредни приказ квалитета услуга у мобилним комуникационим мрежама, добијених benchmarking мерењима, РАТЕЛ је креирао интерактивни портал, који је доступан крајњим корисницима на српском и енглеском језику. Сви детаљи о реализованим мерењима су доступни на следећој страници: http://benchmark.ratel.rs/

   Провера параметара квалитета услуге широкопојасног Интернет приступа


РАТЕЛ проверу квалитета услуге широкопојасног приступа Интернету обавља коришћењем одговарајуће мерне опреме, сходно томе да ли је реч о фиксном или бежичном приступу Интернету.

РАТЕЛ прати квалитет приступа Интернету и на основу анализе параметара квалитета услуге широкопојасног приступа измерених помоћу корисничког алата RATEL NetTest. Провера параметара квалитета услуге широкопојасног Интернет приступа подразумева тестирање протока Интернет конекције, кашњења у једном смеру преноса података, варијације кашњења (jitter) и губитка пакета (packet loss).


Тестирање Интернет конекције у јавним фиксним комуникационим мрежама се врши коришћењем апликације на Интернет страници РАТЕЛ-а: https://www.nettest.ratel.rs/

Тестирање Интернет конекције у јавним мобилним мрежама се врши коришћењем апликације, која се бесплатно може преузети за Android и iOS мобилне уређаје на Google Play Store и Apple App Store.

Захваљујући реализацији benchmarking мерења мобилних комуникационих мрежа, РАТЕЛ располаже подацима о параметрима квалитета приступу Интернету у мобилним комуникационим мрежама, за значајан број насељених места и путева. 

   Провера параметара квалитета услуге дистрибуције медијског садржаја


РАТЕЛ врши проверу параметара квалитета услуге дистрибуције медијског садржаја на Euro DOCSIS 2.0/3.0 кабловским дистрибутивним системима, што подразумева мерење нивоа сигнала, минималног односа носилац/шум и bit error rate