Дозволе за коришћење фреквенција

Свако правно и физичко лице има право коришћења радио-фреквенција. Коришћење радио-фреквенција се остварује на основу појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција које могу да се издају :

  • по захтеву и
  • по спроведеном поступку јавног надметања.

Коришћење радио-фреквенција је могуће и  по режиму општег овлашћења а дефинисано је и коришћење радио-фреквенција за специјалне кориснике радио-фреквенцијског спектра (Војску Србије и Органе безбедности) као коришћење по основу посебне намене.

РАТЕЛ води ажурне: базу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра и базу података о коришћењу радио-дифузног спектра.

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција која се издаје по захтеву

Право на коришћење радио-фреквенција стиче се на основу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје по захтеву, када је планом намене одређен такав начин издавања појединачне дозволе у оквиру одређеног фреквенцијског опсега.

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција која се издаје по захтеву издаје се на основу одговарајућег захтева по врстама а што је дефинисано Правилником о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција.  Подношење захтева је могуће извршити у папирној или електронској форми – коришћењем Интернет шалтера. 

Страно дипломатско-конзуларно представништво  има право да користи радио-фреквенције на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву.

Страно правно лице које у Републици Србији, на основу одговарајућег међународног споразума, остварује пословно-техничку, информативну, научну, културну, спортску и другу сарадњу са одговарајућим органима, организацијама и другим лицима у земљи, има право да користи радио-фреквенције на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву.

Привремена дозвола за коришћење радио-фреквенција

Право на привремено коришћење радио-фреквенција, ради тржишног или техничког испитивања производа  и услуга, истраживања и пројектовања, као и за потребе одржавања спортских, културних и забавних и других догађаја ограниченог трајања, стиче се на основу привремене дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје решењем.

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања

Право на коришћење радио-фреквенција стиче се на основу појединачне дозволе која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања, када је планом намене, због ограничене расположивости радио-фреквенција у оквиру одређеног радио-фреквенцијског опсега, одређен такав начин издавања појединачне дозволе.

РАТЕЛ по службеној дужности или на иницијативу заинтересованих лица, доноси одлуку о испуњености услова  за издавање појединачних дозвола по спроведеном поступку  јавног надметања.

Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења

Ако постоје занемариви ризици од сметњи или се ради о усклађеним радио-фреквенцијским опсезима, радио-фреквенције се користе по режиму општег овлашћења.

Свако лице има право на коришћење радио-фреквенција које се према плaну намене користе по режиму општег овлашћења.

РАТЕЛ ближе уређује начин коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења (Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења).

Одређени фреквенцијски опсези који се користе по режиму општег овлашћења осим што морају да раде у складу са Правилником о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења подлежу обавези евидентирања.

Коришћење радио-фреквенција за посебне намене

Органи одбране и безбедности, као и службе за хитне интервенције. Користе радио-фреквенције у фреквенцијским опсезима који су планом намене одређени искључиво  за њихово коришћење.

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

РАТЕЛ води ажурну базу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра која садржи податке о додељеним радио-фреквенцијама и радио-фреквенцијским опсезима, са одговарајућим подацима о условима доделе и коришћења, географској области употребе, као и податке о имаоцима појединачних дозвола и другим корисницима радио-фреквенцијског спектра.

База података је доступна на сајту РАТЕЛ-а  у три одвојена регистра: База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра и База података о коришћењу радио-дифузног спектра и База података о коришћењу радио-аматерског спектра (у изради).

Такође се води евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенцијских опсега који се користе по режиму општег овлашћења (2400-2483.5 MHz , 5470-5725MHz, 5725-5875 MHz, 72-76/82-86 GHz и 27 MHz) која је доступна у регистру: Евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција.