Издавање дозвола

Регулатор издаје дозволе (посебну лиценцу, лиценце и/или одобрења) за обављање поштанских услуга, на основу Закона о поштанским услугама

 • посебна лиценца је дозвола која се издаје јавном поштанском оператору за обављање универзалне поштанске услуге;
 • лиценца је дозвола која се издаје поштанском оператору за обављање универзалне поштанске услуге, осим резервисаних поштанских услуга;
 • одобрење је дозвола која се издаје поштанском оператору за обављање осталих поштанских услуга.

Захтев за доделу дозволе се подноси на обрасцу који прописује Регулатор и обавезно садржи следеће податке:

 1. основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име, седиште, адресу за пријем поште, порески идентификациони број - ПИБ, матични број, број текућег рачуна и ознаку пословне банке, број телефона/факса, контакт за рекламације корисника, e-mail адресу, адресу интернет странице;
 2. податке за доделу дозволе, и то:
        (1) спецификацију поштанских услуга за које се тражи дозвола;
        (2) територију на којој ће се обављати поштанске услуге;
        (3) временски период за који се тражи дозвола
        (4) планирани датум почетка обављања поштанских услуга;

 1. податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
 2. наводе о обавезним прилозима које треба доставити уз захтев, и то:

        (1) доказ о испуњености услова за обављање поштанских услуга прибављен од Министарства трговине, туризма и телекомуникација;

        (2) општи услови за обављање поштанских услуга;

        (3) ценовник поштанских услуга;

        (4) решење/изјава о идентификационoм знаку подносиоца захтева;

        (5) овлашћење за потписивање захтева.


У прилогу су дати следећи обрасци:
Дозвола се може измeнити подношењем Захтева за измену дозволе за обављање поштанских услуга и испуњењем законских услова.


У случају потребе за изменом дозволе поштански оператор подноси образац Захтев за доделу измењене дозволе (посебне лиценце/ лиценце/ одобрења) за обављање поштанских услуга, која садржи:

 1. основне податке о подносиоцу захтева, и то: пословно име, седиште, број и врсту дозволе и адресу за пријем поште;
 2. податке за измену дозволе: разлог за измену дозволе, планирани датум измене дозволе, и поље напомена.
 3. податке о законском заступнику/овлашћеном пуномоћнику, и то: име и презиме, функција/радно место, ЈМБГ, адреса, контакт телефон/факс, e-mail адреса;
 4. навод о обавезном прилогу који треба доставити уз захтев: овлашћење за потписивање захтева. 

Прилог:

Регулатор је дужан да о уредном захтеву за доделу дозволе одлучи у року од 30 дана од дана подношења захтева, а уредност захтева се цени у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Поштански оператор плаћа Регулатору таксу за издавање дозволе у висини од 18.200,00 динара и накнаду на име оперативних трошкова за обављање поштанских услуга плаћа поштански оператор, у износу који се утврђује на годишњем нивоу, решењем које доноси Регулатор (0,4% од оствареног прихода поштанског оператора од обављања поштанских услуга).

Посебна лиценца се издаје на период до 15 година.

Лиценца се издаје на период до 10 година.

Одобрење се издаје на ограничени рок трајања од једне до десет година, у складу са поднетим захтевом.

Корисник дозволе може да престане да користи предмет дозволе и пре истека рока на који је дозвола издата, о чему је дужан да обавести Регулатора у року не краћем од 30 дана пре престанска рада и измири све преузете обавезе према корисницима поштанских услуга, Регулатору и другим лицима.

Дозвола је непреносива.

Дозвола може бити одузета кориснику дозволе у следећим случајевима:

 • ако је дозволу добио на основу неистинитих података, који су били од значаја за доношење одлуке;
 • ако не обавља поштанске услуге у складу са законом, на начин и под условима утврђеним дозволом;
 • ако је противзаконитим обављањем делатности нанео штету општем интересу или проузроковао штету већих размера;
 • ако није отпочео са обављањем поштанских услуга у року од 30 дана од дана добијања дозволе или је наступио прекид у обављању поштанских услуга у непрекидном трајању дуже од 12 месеци;
 • Ако није измирио обавезе према Регулатору на име накнаде оперативних трошкова предвиђених законом којим се уређује област поштанских  услуга.

Регулатор доноси одлуке у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак.