Управљање спектром

Правилно управљање радио-фреквенцијским спектром, као природним ограниченим општим добром,  од националног је интереса  Републике Србије. РАТЕЛ врши послове управљање радио-фреквенцијским спектром на основу Закона о електронским комуникацијама, подзаконских прописа, као и релевантних међународних докумената.

Циљ управљања радио-фреквенцијским спектром је омогућавање неометаног рада различитих служби, што се  остварује кроз:
  • Планирање употребе радио-фреквенција у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама, интересима грађана, привреде и безбедности земље,
  • Доделу радио-фреквенција на основу плана намене и планова расподеле,
  • Координацију коришћења радио-фреквенција са суседним и другим земљама,
  • Контролу коришћења радио-фреквенцијског спектра, откривање узрока штетних сметњи и предузимање мера за њихово отклањање.
Све наведене активности РАТЕЛ обавља на начелима рационалности, економичности, јавности и  недискриминације.

Са међународним организацијама  и администрацијама других земаља које врше послове управљања радио-фреквенцијским спектром, РАТЕЛ остварује сарадњу самостално или преко надлежних државних органа.
Планом намене радио-фреквенцијских опсега утврђена је намена радио-фреквенцијских опсега за поједине службе и делатности као и услови и основ коришћења.
Планови расподеле радио-фреквенција садрже услове за расподелу радио-фреквенција из намењених радио.фреквенцијских оспега, расподелу радио-фреквенција по локацијама или областима за једну или више радио-комуникацијских служби и делатности, као и друге потребне техничке услове за коришћење радио-фреквенција.