Универзални сервис

Oсновне услуге универзалног сервиса, дефинисане чланом 55. Закона о електронским комуникацијама су:

  • приступ јавној комуникационој мрежи и јавно доступним телефонским услугама на фиксној локацији, укључујући услугу преноса података која обезбеђује функционалан приступ Интернету;
  • приступ услугама обавештења и јавним телефонским именицима;
  • коришћење јавних телефонских говорница;
  • бесплатно упућивање позива службама за хитне интервенције;
  • посебне мере које особама са инвалидитетом и социјално угроженим корисницима осигуравају једнаке могућности за приступ јавно доступним телефонским услугама, укључујући упућивање позива службама за хитне интервенције, услугама обавештења и јавним телефонским именицима.

Услуге универзалног сервиса пружају се на технолошки неутралној основи, са прописаним квалитетом и по приступачним ценама, а особама са инвалидитетом и социјално угроженим корисницима по повољнијим ценама.

Ресорно Министраство донело је Правилник о универзалном сервису, којим је прописан обим, географска покривеност и квалитет пружања услуга универзалног сервиса, као и захтеви у погледу обезбеђивања једнаких могућности за коришћење услуга особама са инвалидитетом, узимајући у обзир степен развијености јавних комуникационих мрежа и расположивост јавно доступних електронских комуникационих услуга у Републици Србији.

Оператори који имају обавезу пружања услуга универзалног сервиса на деловима територије Републике Србије, одређени су у складу са Oдлуком Управног одбора РАТЕЛ-а број 1-01-110-15/09-1 од 12.03.2010. године и то су:

  • „Телеком Србија“ а.д,
  • Telenor d.o.o,
  • VIPmobile d.o.o. и
  • Орион телеком д.о.о.

Оператори универзалног сервиса су у обавези да РАТЕЛ-у достављају извештаје о пружању услуга универзалног сервиса на годишењем нивоу. У складу са достваљеним извештајима у току 2016. и 2017. године оператори Telenor  d.o.o. и VIPmobile d.o.o. нису имали кориснике универзалног сервиса, док је оператор Телеком Србија а.д. за 2016. годину пријавио 123 корисника, а у 2017. години је имао 143 корисника услуга универзалног сервиса.