Јавни позив лицима заинтересовним за коришћење радио-фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz (02.04.2014)

02.04.2014
На основу Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у фрекевенцијским опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz који је ступио на снагу 08.02.2014.године, Републичкa агенција за електронске комуникације упућује

Јавни позив

за пријаву лица која намеравају да користе фреквенције из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN).

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на предлог Републичке агенције за електронске комуникације донело је Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у фрекевенцијским опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz (у даљем тексту: План расподеле) који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 10 од 31.01.2014. године, а ступио на снагу 08.02.2014. године.

Израда Плана расподеле била је условљена новоусвојеном регулативом од стране CEPT–а (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), из новембра 2013-те године. У документима CEPT-a су наведени услови неопходни за хармонизацију коришћења предметних опсега у Европи које и наша држава треба да следи, а који су и имплементирани у План расподеле.

У циљу регулисања телекомуникационог тржишта и рационалног коришћења радио-фреквенцијског спектра, позивају се лица која намеравају да користе радио-фреквенције из опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz да се пријаве Републичкој агенцији за електронске комуникације.

Након прикупљања података, Републичка агенција за електронске комуникације ће предложити оптимално решење за коришћење ових фреквенцијских опсега.

Лица која намеравају да користе фреквенције из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz, треба да у пријави доставе следеће податке:

1. назив и адреса лица;
2. име и презиме одговорне и контакт особе, телефон, е-маил;
3. опсег фреквенција за који су заинтересовани: 3400-3600 MHz или 3600-3800 MHz или оба;
4. ширина фреквенцијског блока за који су заинтересовани ( фреквенцијски блок је блок, чија је ширина целобројни умножак основне ширине од 5 MHz према Плану расподеле);
5. планиране услуге;
6. планирану технологију;
7. начин приступа : фиксни/номадски/мобилни приступ;
8. планирани број базних станица;
9. планирани број корисника (за лица која тренутно користе фреквенције из опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz навести и број тренутних корисника);

Рок за достављање пријава је 30.06.2014.године

Пријаве доставити на адресу:

Републичка агенција за електронске комуникације, Вишњићева 8, 11000 Београд

са назнаком
„Пријава за коришћење фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz“