Јавни позив за пријаву лица која намеравају да користе фреквенције из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуника

29.02.2016
У циљу регулисања телекомуникационог тржишта и рационалног коришћења радио-фреквенцијског спектра, позивају се лица која намеравају да користе радио-фреквенције из опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz да Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге поднесу пријаву о намерама.

Услови за коришћење наведених фреквенцијских опсега дефинисани су у следећи документима :

• План намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС“, број 99 од 16.10.2012. године);
• Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за системе за пружање јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасне бежичне приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у фрекевенцијским опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz ( „Службени гласнику РС“, број 10 од 31.01.2014. године) (у даљем тексту План расподеле);
• Одлуке Светске конференције о радио-комуникацијама (WRC-15) одржаној у Женеви 02-27.новембра 2015. године, којима је фреквенцијски опсег 3400-3600 MHz идентификован као додатни фреквенцијски опсег за International Mobile Telecommunications (IMT);
• Технички споразум између администрација Аустрије, Хрватске, Мађарске, Србије, Републике Словачке и Словеније о координацији у пограничним областима, терестричких система намењених за пружање електронских комуникационих услуга у фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz, потисаног 24.11.2015. године.

Лица која намеравају да под наведеним условима користе фреквенције из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz, треба да доставе Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге следеће податке:

1. назив и адресу;
2. име и презиме одговорне и контакт особе, телефон, е-маил;
3. опсег фреквенција за коришћење : 3400-3600 MHz или 3600-3800 MHz или оба;
4. ширину фреквенцијског блока за коришћење (фреквенцијски блок је је умножак основног фреквенцијског блока ширине 5 MHz према Плану расподеле, тачке 2.1 и 2.2). Уколико се планира коришћење фреквенцијских блокова по регионима, потребно је навести конкретне ширине за сваки регион;
5. планиране услуге;
6. планирану технологију;
7. планирани начин приступа : фиксни/номадски/мобилни;
8. планирану област покривања: национално/регионално/локално (у случају регионалног или локалног покривања навести називе области од интересовања);
9. планирани број базних станица;
10. планирани број корисника;
11. очекивани термин одржавања јавног надметања (навести месец и годину);
12. очекивано време за реализацију мреже од тренутка добијања појединачне дозволе, која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања.

После прикупљања података, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ће предложити решење за коришћење овог фреквенцијског опсега и о томе информисати јавност.

Рок за достављање пријава је 20 дана од дана објављивања на сајту Агенције.

Особа за контакт у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге је :

Александра Вучић, тeл. +381 11 2026 834, +381 64 8776 059, aleksandra.vucic@ratel.rs


Адреса за доставу пријава је :

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија


Са назнаком :
Пријава за коришћење фреквенција из фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz