Јавни позив за пријаву лица која намеравају да користе радио-фреквенције из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге

31.05.2021

   У циљу регулисања тржишта електронских комуникација и ефикасног и рационалног коришћења радиофреквенцијског спектра, позивају се лица која су заинтересована за коришћење радио-фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 MHz да поднесу пријаву Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција).

У табели која следи дати су радиофреквенцијски опсези, са радио-фреквенцијским блоковима и начином рада, на које се односи овај јавни позив:

Назив радиофреквенцијског опсега

Расположиво

FDD

Расположиво

TDD
1. 700 MHz 2x30 MHz 15 MHz (SDL)
2. 900 MHz 2x1 MHz
3. 2100 MHz 2x15 MHz
4. 2600 MHz 2x70 MHz 30 MHz
5. 3500 MHz 400 MHz
Намена и услови за коришћење предметних радиофреквенцијских опсега дефинисани су у Уредби о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега („Службени гласник РС“, број 89/20), одговарајућим плановима расподеле радио-фреквенција за сваки од наведених радиофреквенцијских опсега (доступно на интернет страници Агенције на адреси
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-planovi-raspodele), као и техничким споразумима о граничној координацији са администрацијама суседних држава (доступно на интернет страници Агенције на адреси https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-koordinacioni-sporazumi).

Лица која намеравају да под прописаним условима користе радио-фреквенције из напред наведених радиофреквенцијских опсега, потребно је да доставе Агенцији следеће податке:

 1. назив и адресу седишта;
 2. име и презиме одговорне и контакт особе, број телефона, адресу електронске поште;
 3. жељене радиофреквенцијске опсеге за коришћење;
 4. ширину радиофреквенцијског опсега за коришћење у FDD или TDD технологији, изражену у броју основних радиофреквенцијских блокова (ширина основног радиофреквенцијског блока је 5 MHz) за сваки од предметних радиофреквенцијских опсега (осим за опсег 900 MHz);
 5. планиране услуге;
 6. планирану технологију;
 7. планирану област покривања за сваки од радиофреквенцијских опсега;
 8. планирани број базних станица и динамику имплементације у првих пет (5) година, за сваки од радиофреквенцијских опсега;
 9. планирани број корисника;
 10. очекивани термин одржавања јавног надметања (навести месец и годину) за сваки од радиофреквенцијских опсега за које је исказано интересовање;
 11. преферентни тип јавног надметања (аукције): појединачна аукција (за сваки од радиофреквенцијских опсега појединачно) или комбинована аукција (једна аукција са комбинацијом више радиофреквенцијских опсега);
 12. у случају комбиноване аукције, као преферентног типа аукције, предложити комбинације радиофреквенцијских опсега;
 13. жељени рок трајања појединачне дозволе издате у поступку јавног надметања 
 14. очекивани рок за почетак пружања планираних услуга од тренутка добијања појединачне дозволе, која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања.

Рок за достављање пријава Агенцији је 01.07.2021. године.

Особа за контакт:

Дијана Крсмановић, тeл. +381 11 2026 897, dijana.krsmanovic@ratel.rs

Адреса за доставу пријава је:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија

Са назнаком:

Пријава за коришћење радио-фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 МHz

После прикупљања података из пријава достављених закључно са роком који је наведен у овом јавном позиву, Агенција ће исте обрадити, о резултатима обавестити јавност и у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), наставити процедуру која претходи спровођењу поступка издавања појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција путем јавног надметања.