ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ОПЕРАТОРИМА – ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ЈАВНИМ САОПШТЕЊЕМ (28.12.2017)

28.12.2017
Имајући у виду заинтересованост оператора мобилних мрежа да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем својих мобилних мрежа (Cellular Local Loop - CLL), интерес грађана, значајне инвестиције оператора, као и евентуалне последице које већа заступљеност овог техничког решења може имати на тржиште електронских комуникација у Републици Србији, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је, дописом број: 1-01-3491-301/16 од 21.4.2016. године, затражила од надлежног министарства мишљење о примени ове технологије.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација је у свом одговору број: 011-00-217/2016-07 од 9.5.2016. године, указало да су Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон) утврђени основни циљеви и начела регулисања односа у области електронских комуникација међу којима је и подстицање конкуренције, економичности и делотворности у обављању делатности електронских комуникација на технолошки неутралној основи. Такође надлежно министарство је мишљења да би cе коришћењем CLL технологије у руралним срединама обезбедило покривање целе територије Републике Србије услугама универзaлног сервиса, као и потражња за проширењем скупа услуга универзалног сервиса у складу са могућностима и захтевима крајњих корисника.

У циљу подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга на технолошки неутралној основи, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и заштите интереса корисника електронских комуникација, сходно члану 3. Закона, Агенција је спровела поступак одређивања услова под којим се операторима јавних мобилних комуникационих мрежа, дозвољава да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем својих мобилних мрежа, у свим местима у којима има до 1500 становника према подацима Републичког завода за статистику из последњег званичног пописа у Републици Србији. Након спроведеног поступка, Агенција је донела одговарајуће решење број: 1-01-3491-301/16-5 од 9.9.2016. године.
У протеклом периоду број корисника електронске комуникационе услуге на фиксној локацији која се реализује путем мобилних мрежа (Cellular Local Loop - CLL), није се у значајној мери повећао и одређени оператори су затражили од Агенције да преиспита одлуку у погледу ограничења коришћења наведене технологије.
Стога Агенција, сагласно одредби члана 94. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, у даљем тексту: ЗУП), у вези са чл. 7. и 9. ЗУП, овим јавним саопштењем покреће управни поступак за доношење новог решења којим ће бити регулисано пружање електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа и позива операторе да се изјасне на следеће чињенице и околности које су предмет, односно чињенична грађа ове управне ствари:

1. Дозвољава се коришћење свих радио-фреквенцијских опсега, додељених на коришћење операторима јавних мобилних комуникационих мрежа, за пружање електронских комуникационих услуга на фиксној локацији (Cellular Local Loop - CLL) у свим местима у којима има до 3000 становника према подацима Републичког завода за статистику из последњег званичног пописа у Републици Србији. Списак наведених места је доступан на следећем линку: Места у којима има до 3000 становника према последњем званичном попису у Републици Србији

2. Дозвољава се коришћење географског броја у складу са Планом нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 35/12, 64/13 и 60/16) за пружање јавне говорне услуге на фиксној локацији путем јавне мобилне мреже, под условом да је мобилност терминалног уређаја при коришћењу ове услуге ограничена на минимално потребну, а да омогућава адекватно пружање услуге, узимајући у обзир коришћену технологију.

3. Оператор је дужан да услугу пружа у складу са квалитетом прописаним општим актом Агенције, којим су одређене вредности параметара квалитета јавних комуникационих мрежа и услуга.

4. Оператор је дужан да обавести корисника о свим ограничењима ове технологије, а посебно:

1) да је услугу могуће користити само на адреси коју је корисник навео при закључењу уговора;
2) о потенцијалним ограничењима при коришћењу услуге унутар објеката;3) о непостојању одређених функционалности које се типично очекују од фиксног телефонског прикључка (нпр. коришћење факс уређаја...).
5. Оператор је дужан да претплатнику омогући пробни период коришћења наведене услуге од 15 дана, и уколико претплатник није задовољан квалитетом пружене услуге, да му пружи могућност да раскине уговор без обавезе плаћања трошкова у вези са раскидом.

6. Уколико заступљеност претплатника наведене технологије превазиђе 10 одсто свих претплатника јавне говорне услуге на фиксној локацији, Агенција може да пропише додатне услове, који би се односили на реализацију универзалног сервиса у Републици Србији.
Достављена изјашњења оператора Агенција ће ценити у поступку одређивања услова под којим се операторима јавних мобилних комуникационих мрежа, дозвољава да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем својих мобилних мрежа на територији Републике Србије.

Рок за достављање изјашњења је 15 дана од дана објављивања овог јавног саопштења на веб презентацији тј. Интернет страници и огласној табли Агенције.

Оператори своја изјашњења могу доставити на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија

Са назнаком: Изјашњење о условима коришћења CLL технологије у Републици Србији