Поступање по приговорима претплатника, односно корисника на операторе електронских комуникација

24.10.2022

Поводом повећаног броја приговора на операторе електронских комуникација упућених РАТЕЛ-у у вези са изменом услова уговора, односно спецификације услуга (садржаја пакета), РАТЕЛ обавештава претплатнике да је чланом 107. Закона о електронским комуникацијама прописана обавеза оператора електронских комуникација да претплатника, најмање месец дана унапред, обавести на погодан начин о намери једностране измене услова уговора, као и о праву претплатника на раскид уговора пре истека периода на који је закључен.

Претплатник има право да, по пријему обавештења оператора о једностраној измени услова уговора, поднесе захтев за раскид уговора без обавезе плаћања трошкова у вези са раскидом, ако се најављеним једностраним изменама битно мењају услови под којима је уговор закључен на начин који није на корист претплатника, а нарочито у погледу спецификације услуга (садржај пакета) и услова за коришћење услуга под понуђеним промотивним погодностима.

Дакле, Закон о електронским комуникацијамa омогућава претплатнику да на прописан начин раскине уговор са оператором електронских комуникација уколико није сагласан са, између осталог, променама у погледу спецификације услуге односно садржаја пакета који користи.

Уколико претплатник не успе да реши свој проблем са оператором, може упутити приговор РАТЕЛ-у, уз обавезано подношење доказа да је претходно покушао да реши проблем са оператором.

Да би РАТЕЛ узео у разматрање приговоре претплатника, потребно је да су претходно предузети следећи кораци:

-Претплатник се најпре обраћа оператору у писаној форми,
-Оператор је дужан да одговори у року од 15 дана од дана обраћања претплатника оператору,
-Уколико оператор не одговори у наведеном року или упути одговор којим претплатник није задовољан, претплатник се може обратити РАТЕЛ-у или другом телу ради посредовања у вансудском решавању спора или може покренути парнични поступак пред надлежним судом, у року од 15 дана од дана достављања одговора оператора, односно 15 дана од дана истека рока у којем је оператор био дужан да се изјасни.

Приговор треба да садржи најмање следеће податке и прилоге:

  1. име и презиме подносиоца захтева,
  2. адресу пребивалишта/боравишта подносиоца захтева односно адресу за пријем поште (место, улица, број, ПАК),
  3. назив оператора електронских комуникација,
  4. број претплатничког уговора,
  5. кратак опис проблема,
  6. податак да ли се обраћао оператору електронских  комуникација,
  7. доказ о обраћању оператору електронских  комуникација (нпр. копија захтева предатог у пословници оператора, односно упућеног електронском или редовном поштом-са копијом о предаји препоручене пошиљке) и који је исход тог обраћања,
  8. копију остале релевантне документације у вези са поднетим захтевом.

РАТЕЛ узима у разматрање благовремене и потпуне приговоре.