Резултати рокова за пренос нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају

09.05.2023

Члан 15. Закона о поштанским услугама прописује да Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) ближе одређује параметре квалитета које треба да остваре поштански оператори при обављању поштанских услуга.

У складу са наведеном законском обавезом, РАТЕЛ је донео Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга  који у члану 20. прописује да РАТЕЛ спроводи независно мерење рокова за пренос писмоносних пошиљака ангажовањем независне организације која мерење треба да спроведе у складу са одредбама овог Правилника и важећим стандардима.

Мерење се спроводи у складу са Правилником и Техничким карактеристикама које је утврдио РАТЕЛ, а извештаји о оствареним резултатима се сачињавају месечно, квартално и годишње.

Остварене резултате рокова преноса неприоритетних и приоритетних писмоносних пошиљака за 2022. годину можете погледати на линку:

  1. Резултати рокова преноса за неприоритетне писмоносне пошиљке
  2. Резултати рокова преноса за приоритетне писмоносне пошиљке