Завршен јавни позив за пријаву лица која намеравају да користе радио-фреквенције из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz И 3500 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге

09.09.2021

У циљу регулисања тржишта електронских комуникација и ефикасног и рационалног коришћења радиофреквенцијског спектра, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) позвала је лица која су заинтересована за коришћење радио-фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz И 3500 MHz да поднесу пријаву Агенцији.

                Јавни позив за пријаву лица која намеравају да користе радио-фреквенције из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz И 3500 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге

Рок за подношење пријава Агенцији је био 1.9.2021. године.

Лица која су поднела пријаву Агенцији и доставила одговарајуће податке су редом, према датуму и времену доставе пријаве, следећа:

  • SERBIA BROADBAND - Српске кабловске мреже д.о.о., Београд;
  • Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд;
  • Теленор д.о.о., Београд;
  • A1 Србија д.о.о., Београд.

Подаци прикупљени у оквиру jавног позива који су означени као пословна тајна, чувају се у складу са прописима који уређују заштиту пословне тајне, а Агенцији су доступни за даље активности у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон).