Често постављана питања - радио-опрема

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на сателитске радио-дифузнепријемнике ?

Одговор: Не, у складу са чланом 2. Правилник о РиТТ, правилник се не примењује на радио и телевизијске пријемнике намењене искључиво за пријем радио и телевизијских програма. Међутим, овај правилник се примењује на друге врсте сателитских радио-дифузних пријемника, као што су GPS пријемници. Правилник о РиТТ опреми се такође примењује на сателитске радио-дифузне пријемнике који имају повратни канал, било да је он радио канал или не.

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на радио опрему намењену поморским радио-комуникацијама?

Одговор: У складу са чланом 2. став 3. тачка 2) Правилника о РиТТ опреми и Решeњем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године, правилник се не примењује на РиТТ опрему која је намењена поморским радио-комуникацијама, а која је предмет посебних прописа. Правилник о РиТТ опреми се међутим, примењује на:

-Радаре за навигацију који се користе на унутрашњим пловним путевима;

-Радаре за навигацију за бродове којинису предмет SOLAS конвенције (International Convention for the Safety of Life at Sea).

ПИТАЊЕ: Која је веза између Правилника о РиТТ опреми („Службени гласник РС”, број 11/12)и Правилника о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС”, број 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 13/10)?

Одговор: Да би се избегла двострука примена наведених правилника, Правилник о РиТТ опреми директно покрива и захтеве електромагнетске компатибилности (EMC) и захтеве безбедности (LVD). Додатно, хармонизовани стандарди који се користе у примениПравилника о електромагнетској компатибилности и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, такође се користе и у примени Правилник о РиТТ опреми.

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на антене?

Одговор: Антене могу бити активне и пасивне. Активне антене имају једну или више електронских компонената које су у међусобном дејству са сигналом. Све друге антене се генерално сматрају пасивним. Активне антене су предмет примене Правилник о РиТТПасивне антене нису предмет Правилник о РиТТ, ако се стављају на тржиште као појединачне комерцијалне јединице за дистрибуцију или за крајњу употребу. Ако се испоручују заједно са радио уређајем, радио уређај је заједно са антеном предмет примене Правилник о РиТТ. Произвођач који ставља на тржиште радио производе без антене или са антеномкоја се може заменити, у обавезије да обезбеди информације о типовима и/или карактеристикама антена које могу бити коришћене са његовом опремом, тако да сва опрема буде усаглашена са захтевима Правилника о РиТТ опреми. Приликом инсталације антена треба следити упутства произвођача радио предајника односно радио уређаја. У случају где се радио систем интегрише на локацији, као на пример код микроталасних система тачка-тачка и тачка-више тачака — приликом њиховог пуштања у рад, лице које интегрише систем је одговорно да обезбеди његову усаглашеност са захтевима Правилника о РиТТ опреми. Међутим, постоји неколико случајева у којима постоји ризик да за пасивне антене, продате одвојено, када се монтирају са радио системом, неће бити задовољени битни захтеви. Стога се у тим случајевима, оне третирају као “aктивне”.

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на радаре?

Одговор: Да, радари су предмет примене Правилника о РиТТ опреми.

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на тестну радио опрему?

Одговор: Опрема која се користи за тестирање радио опремесе не сматра радио-комуникационом опремом и стога се на њу не примењује овај правилник. Међутим, коришћење тестне опреме може захтевати појединачну дозволу за право на коришћење радио-фреквенција.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на ометаче мобилних телефона

Одговор: С обзиром да ометачи, којима је спречавање рада мобилних телефона основна функција, не могу испунити битне захтеве Правилника о РиТТ опреми, стављање на тржиште и стављање у употребу ових уређаја је забрањено.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на слушне импланте

Одговор: Правилника о РиТТ опреми се не примењује на слушне импланте, јер се они не сматрају радио опремом. Ово изузимање од примене овог правилника је последица тренутно примењене технологије, а не као генеричко изузимање.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на компоненте/под-склопове

Одговор: Компоненте/под-склопови који су телекомуникациона терминална опремаили радио опрема, у смислу Правилника о РиТТ опреми, а који се стављају на тржиште или у употребу, предмет су примене овог правилника.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на радио гарнитуре (китове)

Одговор: Радио гарнитуре (китови) су предмет примене Правилника о РиТТ опреми. Када је гарнитура склопљена у складу са припадајућим упутством, произвођач радио гарнитуре је одговоран за усаглашеност са захтевима Правилника о РиТТ опреми. Када се производ склопи, од компонената које нису део гарнитуре, одговорност за крајњи производ је на лицу које прави производ. Пасивне компоненте/под-склопови, као посебни делови, су искључени из примене овог правилника. Међутим, када се повезују са производом, морају се следити упутства произвођача. У супротном, усаглашеност са овим правилником мора показати одговорно лице, које их уграђује у крајњи производ.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на производе за сопствене потребе

Одговор: РиТТ опрема произведена за сопствене потребе, не сматра се РиТТ опремом која се ставља на тржиште. Обавеза оцењивања усаглашености са захтевима овог правилника,се јавља када се такав производ стави у рад.

Производи увезени за личну употребу, од момента њиховог уласка на територију Републике Србије, се сматрају производима који се стављају на тржиште и на њих се примењује овај правилник.

ПИТАЊЕ: Примена Правилника о РиТТ опреми на крајњи производ који има уграђен модул за који је спроведен поступак оцењивања усаглашености

Одговор: У случају када модул који је терминална опрема или радио модул, за који је извршено оцењивање усаглашености и који је стављен на тржиште у складу са Правилником о РиТТ опреми, друго лице уграђује у свој финални производ и тај финални производ ставља на тржиште, лице које уграђује модул постаје произвођач финалног производа и стога је одговорно за доказивање усаглашености финалног производа са битним и другим захтевима Правилника о РиТТ опреми.

ПИТАЊЕ: Да ли се Правилник о РиТТ опреми примењује на радио опрему намењену ваздухопловним радио–комуникацијама?

Одговор: У складу са чланом2. став 3. тачка 2) Правилника о РиТТ опреми и Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године, правилник се не примењује на РиТТ опрему која је намењена ваздухопловним радио-комуникацијама, а која је предмет посебних прописа.