Евиденција оператора

Агенцији су Законом о електронским комуникацијама поверени послови који за циљ имају:

  • ефикасно спровођење утврђене политике у области електронских комуникација,
  • подстицање конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга,
  • унапређивање капацитета, односно квалитета електронских комуникационих мрежа и услуга,
  • допринос развоју тржишта електронских комуникација,
  • заштиту интереса корисника електронских комуникација.

Оператори електронских комуникационих мрежа и услуга су основни субјекти на тржишту електронских комуникација, па се на њих у највећем делу односи Закон о електронским комуникацијама и деловање Агенције.

Оператор је лице које обавља или је овлашћено да обавља делатност електронских комуникација.

Делатност електронских комуникација обухвата изградњу или постављање, одржавање, коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих средстава,  као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга.

Електронска комуникациона услуга је услуга која се по правилу пружа уз накнаду, а састоји се у целини или претежно од преноса сигнала у електронским комуникационим мрежама, укључујући телекомуникационе услуге и услуге дистрибуције и емитовања медијских садржаја, али не обухвата услуге пружања медијских садржаја.

Општи услови за обављање делатности и услови који важе за обављање свих или појединих делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења прописани су Правилникoм о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 38/11)

Сродни документи:

Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 13/14)

Исправка члана 8. („Службени гласник Републике Србије“ број 44/11)

За операторе услуга са додатом вредношћу поред тога примењује се и Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу („Службени гласник Републике Србије“ број 76/11)

Сродни документи:

Исправка члана 4.

Оператори за које се у поступку анализе тржишта утврди да имају значајну тржишну снагу примењује се посебан режим.

Податке о операторима и услугама које они пружају можете видети на регистру Агенције:

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга