Годишњи извештаји о параметрима квалитета

На основу члана 8., односно члана 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација (”Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/11 и 03/14),  оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга и мрежа као и да резултате тих мерења достављају Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (Агенција) на одговарајућим обрасцима.

С тим у вези, у обавези сте да поступите у складу са одредбама члана 8. и да доставите Агенцији податке у виду Правилником прописаних Извештаја за електронске комуникационе услуге које сте регистровали у Агенцији (Прилог 1 Правилника), за 2020. годину.

Такође, уколико поседујете лиценце Агенције за  јавну мобилну комуникациону мрежу, по члану 11. Правилника сте у обавези да Агенцији доставите вредности параметара квалитета у Извештају о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже (Прилог 2 Правилника), за 2020. годину, а такође и вредности параметара за LTE мреже za 2020. годину (у Напомени обрасца ППК-21, односно ППК-2 ).

Одговарајуће обрасце Извештаја о параметрима квалитета можете преузети са интернет странице Агенције, https://www.ratel.rs » ЗА ОПЕРАТОРЕ » УПУТСТВА И ОБРАСЦИ » ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА

Попуњене Извештаје доставите Агенцији до 15. марта 2021. године у електронској форми (препоручујемо преко интернет шалтера Агенције portal.ratel.rs реферишући се на Ваш јавни број предмета који сте добили у Захтеву за достављање података о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и мрежа за 2020. годину, или на е-mail: kvalitet@ratel.rs), или у писаној форми на адресу Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд.

Достављање затражених података је законска обавеза за операторе према чл.41 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14). За непоштовање ове законске обавезе према чл. 139. тачка 1. предвиђена је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице.

Напомене:

1.
 Вредности параметара треба да буду за период посматрања од 01. октобра до 31. децембра 2020., осим ако је другачије наведено у опису параметра (за целу годину);

2. За параметре који се добијају статистички потребно је да се обави анкета корисника; на узорку од минимално 100 корисника, осим ако је другачије назначено у опису параметра;

3. Подаци који се приказују треба да буду за целу територију на којој оператор пружа услуге и/или има мрежу електронских комуникација.