Међународна сарадња

Електронске комуникације

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге je члан Међународне уније за телекомуникације (International Telecommunication Union - ITU), Европске конференције поштанских и телекомуникационих администрација (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), Европског института за стандардизацију у телекомуникацијама (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) и Групе независних регулатора (Independent Regulators Group – IRG), а у Телу европских регулатора за електронске комуникације (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) има статус посматрача. 

У оквиру Међународне уније за телекомуникације, представници РАТЕЛ-а учествују у раду групе за стандардизацију нумерације (ITU-T SG2), групе за мреже за транспорт (ITU-T SG15) и групе за интернетом повезане ствари и њихову примену (ITU-T SG 20).

Као део сарадње са CEPT-ом, РАТЕЛ учествује у раду Комитета за електронске комуникације (Electronic Communications Committee – ECC), радне групе за област мониторинга спектра (WGFM 22), радне групе за област техничких смерница за управљање РФ спектром (WG SE) и пројектног тима за инжењеринг  РФ спектра (SЕ24).

Од 2012. године РАТЕЛ је пуноправни члан Групе независних регулатора (IRG), док у Телу европских регулатора за електронске комуникације (BEREC) има статус посматрача и присуствује састанцима Одбора регулатора (Board of Regulators – BoR) и Мреже за контакт (Contact Network – CN), а од 2013. године представници РАТЕЛ-а активно учествују у раду експертских радних група BEREC-а. Током 2018. директор РАТЕЛ-а  обавља функцију потпредседавајућег BEREC-а и IRG-а, у својству представника држава које нису чланице ЕУ, и члан је мини одбора BEREC-а за 2018. годину.

Поред тога, РАТЕЛ учествује раду Групе за политике управљања РФ спектром (Radio Spectrum Policy Group - RSPG), високог експертског нивоа, која помаже Европској комисији у развоју политике управљања радио-фреквенцијским спектром. Србија је у ову групу примљена са статусом посматрача, чиме је РАТЕЛ-у омогућено да ближе прати стратегију коришћења радио-фреквенцијског спектра у ближој и даљој будућности у Европи.

РАТЕЛ је члан REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association), асоцијације која окупља именована тела, организације које се баве oцењивањем усаглашености радио-опреме, консултантска предузећа, произвођаче и администрације у Европском економском простору и у земљама које имају уговор о међусобном признавању са ЕУ. Значај чланства у REDCA се огледа у приступу битним информацијама у области радио-опреме и размени искустава у спровођењу Директиве о радио-опреми 2014/53/ЕC.

У циљу јачања сарадње са колегама из других држава, РАТЕЛ је са бројним регулаторним телима закључио меморандуме о сарадњи у области електронских комуникација, којима је предвиђена редовна размена информација о развоју политике и стратегије из области електронских комуникација, као и састанци експерата ради проучавања и упоређивања техничких, правних, економских и других аспеката регулаторних активности у овој области. Посебна пажња је посвећена сарадњи са регулаторима из окружења, ради размене искустава и ставова о важним питањима која се односе на регулисање и развој тржишта електронских комуникација, између осталог, и кроз регионални Форум сарадње регулаторних тела за електронске комуникације Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Србије. 

Поштанске услуге

РАТЕЛ сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU)Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP).

Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Агенција сарађује са свим међународним организацијама из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.

Информациона безбедност

Национални Церт је акредитован на међународној листи ЦЕРТ тимова међународне платформе за подршку активностима центара за реаговање на угрожавање безбедности информационих система „Trusted Introducer“. Захваљујући овом чланству РАТЕЛ, односно Национални ЦЕРТ, прати, прикупља и размењује правовремене и поуздане информације о инцидентима и ризицима у области информационе безбедности. Активним учешћем на међународним скуповима и радионицама РАТЕЛ доприноси раду међународне заједнице на унапређењу заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима.

РАТЕЛ сарађује са Европском агенцијом за безбедност мрежа и услуга (ENISA), у оквиру експертске групе регулатора електронских комуникација за интегритет и безбедност мрежа и услуга, чије активности су дефинисане Чланом 13а Директиве 2009/140/ЕУ Европског парламента и Савета.

Национални ЦЕРТ је од фебруара 2020. године пуноправни члан највеће светске организације FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) која повезује ЦЕРТ-ове широм света. На овај начин је постао први ЦЕРТ у Републици Србији који је члан ове организације.