Нумерација за операторе

Операторима електронских услуга, за потребе пружање услуга корисницима, могу да се доделе на коришћење бројеви из  Плана нумерације. У зависности од врсте електронске услуге и врсте мреже преко које пружају ту услугу, оператори могу да, Агенцији, у складу са Планом нумерације, поднесу захтев за доделу бројева.

Захтев за доделу нумерације подноси се на обрасцу који је прописан Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације.

Захтев за издавање дозволе за коришћење нумерације - НУМ образац

У случају захтева за доделу географске нумерације, образац се попуњава према Упутству за попуњавање обрасца за издавање дозволе за коришћење нумерације.

Максимални период на који се може издати нумерације је 10 година.

Дозвола за коришћење нумерације може се продужити тако што оператор коме је додељена нумерација подноси Агенцији захтев за продужење трајања дозволе у року који није краћи од 30 дана, нити дужи од 90 дана, пре истека важности дозволе.

Након подношења захтева за доделу нумерације, уколико су испуњени сви услови, оператору се упућује допис у коме су наведене инструкције за плаћање накнаде за обраду захтева. Ова накнада износи 22.560 динара за доделу нумерације  и 11.280 динара за продужење дозволе за коришћење нумерације. Накнаде за обраду захтева за доделу нумерације одређене су Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 34/13, 92/20, 87/21 и 112/22-др. пропис).

Уколико престане потреба оператора за додељеним бројевима, из било ког разлога, он може да се одрекне додељене или дела додељене нумерације. За одрицање од додељене нумерације не наплаћује се наканада и обавља се тако што оператор, шаље Агенцији, обавештења у слободној форми које треба да садржи опсеге бројева којих се одриче и датум одрицања.

Оператор коме је додељена нумерација дужан је да плаћа годишњу наканаду за коришћење нумерације у складу са Прилог 15 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износи и 156/20-усклађени дин.износи).