О радио-опреми

Радио опрема је производ или његова одговарајућа компонента која омогућава комуникацију емитовањем и/или пријемом радио таласа, уз употребу радио-фреквенцијског спектра намењеног земаљским или свемирским радио комуникацијама.

Телекомуникациона терминална опрема је производ, односно његова компонента, која се, у целини или делимично, користи за пружање електронских комуникационих услуга, а прикључује се директно или индиректно, било којим путем, на интерфејсе јавних електронских комуникационих мрежа.

Битни захтеви

Чланом 4. Правилника о РиТТ опреми прописано је да РиТТ опрема мора да испуњава следеће Битне захтеве:

 • заштите здравља и безбедности људи и других корисника, укључујући и битне захтеве у вези са безбедношћу у складу са посебним прописом којим се уређује област електричне опреме која је намењена за коришћење у оквиру одређених граница напона, али без примене граница напона из тог прописа;
 • електромагнетске компатибилности (EMC) која је уређена посебним прописом;
 • ефикасног коришћења радио-фреквенцијског спектра.

Додатни захтеви за РиТТ опрему

Чланом 5. Правилнику о РиТТ опреми прописано је да поједине класе и поткласе РиТТ опреме морају испуњавати следеће додатне захтеве:

 • умрежавања са другим уређајима и прикључење на одговарајуће интерфејсе;
 • заштите електронских комуникационих мрежа од могућих злоупотреба, ометања рада, односно значајног умањивања квалитета услуге;
 • заштите података о личности и приватности претплатника и корисника;
 • осигуравање спречавања злоупотреба и превара;
 • осигуравање приступа хитним службама;
 • олакшавање употребе особама с инвалидитетом.

Стављање на тржиште РиТТ опреме, у смислу члана 3. тачка 12) Правилника о РиТТ опреми, представља прво чињење доступним опреме на тржишту Републике Србије ради испоруке или употребе, са или без накнаде.

РиТТ опрема се може слободно стављати на тржиште и/или употребу у Републици Србији ако испуњава битне и друге захтеве из чл. 4. и 5. Правилника о РиТТ опреми, као и друге услове утврђене Правилником о РиТТ опреми, ако се инсталира, одржава и користи у складу са својом предвиђеном наменом.

РиТТ опрема која не испуњава неки од захтева из чл. 4. и 5 овог правилника и остале захтеве и услове, може да се излаже и представља на сајмовима, изложбама или другим сличним јавним манифестацијама, ако се на тој опреми налази видна и јасно истакнута ознака да се таква опрема не може стављати на тржиште нити користити у Републици Србији. Јавно излагање и представљање овакве опреме могуће је само ако су претходно предузете одговарајуће мере за спречавање електромагнетских сметњи.

Произвођач, његов заступник или увозник РиТТ опреме, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, уз производ пружа:

 • упутство за употребу на српском језику;
 • техничке карактеристике те опреме;
 • податке о врстама интерфејса на које се та опрема може прикључити;
 • истакнуто упозорење о могућим ограничењима коришћења радио опреме, односно о потреби прибављања дозволе за коришћење радио фреквенције;
 • Декларацију о усаглашености, односно фото-копију оригиналне Декларације о усаглашености (EC Declaration of Conformity) са преводом на српски језик.

Произвођач РиТТ опреме, његов заступник или увозник, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, може примерак Декларације о усаглашености, односно фото-копију оригиналне Декларације о усаглашености (EC Declaration of Conformity), са преводом на српски језик, да учини доступним и на својим службеним Интернет страницама, при чему мора да приложи и адресу Интернет странице у упутству за употребу РиТТ опреме.

РиТТ опрема приликом стављања на тржиште Републике Србије мора имати знак усаглашености из члана 19, а у са складу са Прилогом 7. Правилника о РиТТ опреми.

Стављање РиТТ опреме у употребу и право прикључења на мрежу

Стављање у употребу РиТТ опреме, у смислу члана 3. тачка 13) Правилника о РиТТ опреми, представља прво коришћење опреме за њену предвиђену намену уРепублици Србији.

РиТТ опрема може да се стави у употребу у складу са својом предвиђеном наменом ако испуњава захтеве и друге услове утврђене Правилником о РиТТ опреми.

Потврда о усаглашености

Произвођач, његов заступник или увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме, доставља Регулатору, као именованом телу за оцењивање усаглашености, примерак Декларације о усаглашености те опреме или њену оверену фотокопију са припадајућом техничком документацијом ради потврђивања усаглашености РиТТ опреме са захтевима Правилникa о РиТТ опреми.

Регулатор, као именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме, води евиденцију о издатим потврдама, објављује је на својој службеној интернет страници и на захтев произвођача или његовог заступника, односно увозника, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, издаје извод из евиденције.

На основу Потврде о усаглашености или Извода из евиденције, произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, ставља на РиТТ опрему Српски знак усаглашености.

Потврду о усаглашености је потребно обезбедити приликом увоза РиТТ опреме. Довољно је да увозник, по свом избору, обезбеди и предочи надлежном царинском органу Потврду о усаглашености или Извод из евиденције о издатим Потврдама о усаглашености. Препоручљиво и корисно је да увозници, наведене исправе обезбеде пре него што роба стигне у царинско подручје Републике Србије.

Препорука је да инострани произвођачи односно њихови заступници у Републици Србији, односно увозници РиТТ опреме, за РиТТ опрему коју намеравају да ставе на тржиште Републике Србије, благовремено, пре намераваног стављања на тржиште, именованом телу за оцењивање усаглашености поднесу захтев за издавање Потврде о усаглашености (са прописаном документацијом). На овај начин би се омогућило правовремено издавање Потврде о усаглашености и тиме избегло непотребно задржавање робе, чиме би били елиминисани додатни трошкови (трошкови ускладиштења, лежарине и сл.).