Преносивост бројева

Регулатор уређује област преносивости броја. Ближе прописује услове и начин преноса броја, као и висину накнаде за пренос броја, управља информационим системом за пренос броја и одржава базу података пренетих бројева. Ова област регулисана је одредбама правилника о преносивости броја у фиксним и мобилним мрежама:

Правилник о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11)  и

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник Републике Србије“ број 101/14).

Обавештење о говорној поруци при позивању броја који је пренет из једне у другу мобилну телекомуникациону мрежу

Обавештавају се корисници да уколико, приликом успоставе позива, чују поруку „Број је пренет код оператора X“, не прекидају везу јер ће се по завршетку поруке наставити са успостављањем позива.

Од увођења преносивости броја више није могуће знати у чијој мрежи се број налази само на основу позивног броја (060, 063, 064,..). 

Оператори мобилне телефоније у пакетима које нуде корисницима често имају ниже тарифе за позиве у оквиру своје мреже у односу на позиве према другим мрежама.

Због тога корисника који позива број који је пре преноса био у истој (његовој) мрежи позив може да кошта више него што би га тај позив коштао да број није пренет, односно више него што очекује.

Из тог разлога, а у циљу заштите потрошача, корисник који позива пренети број, пре успоставе позива, добија поруку: „Број је пренет код оператора X“.

Позивајући корисник има могућност да деактивира овај начин обавештавања и да уопште не добија говорну поруку о пренетим бројевима. 

Позивајући корисник који је деактивирао поруку, неће моћи само на основу позивног броја да предвиди колико ће га тај позив коштати и услед тога му се може десити да га позив кошта више него што очекује.

Корисник који је пренео број треба да зна да ће сви они који га позивају, а нису деактивирали говорну поруку, добијати обавештење да позивају број који је пренет, и да се може десити да они који га позивају, збуњени поруком, прекину везу пре остваривања позива. 

Како тече процес преноса броја из једне у другу мобилну мрежу

Откако је, 1. јула 2011. године, корисницима мобилне телефоније у Републици Србији доступна услуга преносивости бројева у мобилним мрежама, поднето је неколико хиљада захтева за пренос, од којих је, до 1. августа , реализовано 3849 преноса бројева из мреже једног мобилног оператора у мрежу другог мобилног оператора. Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) је са сва три оператора наставила изузетно успешну сарадњу из припремног периода, а рад централне базе пренетих бројева коју одржава РАТЕЛ одвија се без проблема.

С обзиром на велико интересовање које су за услугу преносивости бројева у мобилним мрежама показали корисници и медији, РАТЕЛ овим путем жели да објасни процедуру коју подразумева поступак преноса броја.

Поред претплатника (корисника), у поступку преноса броја учествују оператор прималац броја и оператор давалац броја.

Поступак преноса броја почиње подношењем захтева за пренос броја оператору примаоцу броја, који тај захтев прослеђује централној бази.

По пријему наведених података, централна база одговара оператору примаоцу броја, потврдом о започетом поступку преноса броја, а захтев претплатника (корисника) за пренос броја се прослеђује оператору даваоцу броја.

По пријему захтева оператор давалац броја проверава да ли су испуњени услови за пренос броја и о томе обавештава оператора примаоца броја и централну базу.

Поступак провере испуњености услова и слања обавештења не може да траје дуже од два радна дана од дана када је оператор давалац броја примио захтев за пренос броја.

Оператор давалац броја може да одбије захтев из следећих разлога:
- захтев за пренос броја нетачан или непотпун;
- захтев је поднео нерегистрован припејд претплатник (корисник);
- утврђено да постоје неиспуњена доспела дуговања претплатника.

Уколико су услови за пренос броја испуњени, оператор давалац броја обавештава оператора примаоца броја и централну базу о прихватању захтева за пренос броја. Након прихватања захтева оператор давалац броја је у обавези да изврши пренос у року од два радна дана.

Од тренутка подношења захтева за пренос броја из једне у другу мрежу до реализације преноса броја може да прође 4 радна дана (2 радна дана за поступак провере испуњености услова и 2 радна дана за пренос броја).

Број захтева за пренос броја не мора да одговара броју пренетих бројева јер се једним захтевом може захтевати пренос серије бројева (нпр. код правних лица). Такође, поједини захтеви могу бити одбијени из разлога наведених у Правилнику о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама. Осим тога, може да се деси да се за један број више пута поднесе захтев, а да тај број не може да се пренесе јер нису отклоњене сметње за његов пренос.

У циљу заштите потрошача корисник који позива пренети број добија поруку да је број пренет („Број је пренет код оператора X“).

Како би корисници добили информацију да ли је одређени број пренет у другу мобилну мрежу РАТЕЛ је развио и посебну апликацију на адреси www.prenesibroj.rs. На овој адреси можете пронаћи и детаљније упутство за кориснике о преносивости броја у мобилним мрежама.