Приговори - електронске комуникације

Поступање по приговорима претплатника/корисника на операторе електронских комуникација

Одредбама члана 113. Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: ЗЕК) је прописано да претплатник може да у писаном облику да поднесе оператору приговор на износ којим је задужен за пружену услугу, односно на квалитет пружене услуге, као и да тражи накнаду штете, сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим квалитетом од уговореног.

Рок за подношење приговора је 30 дана од дана доспећа рачуна за услугу, када се ради о приговору на износ рачуна, односно 30 дана од дана пружања услуге, када се ради о приговору на квалитет услуге.

Оператор је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора достави претплатнику одговор у писаном облику.

Претплатник коме је одбијен приговор може се обратити РАТЕЛ-у или другом телу ради посредовања у вансудском решавању спора или може покренути парнични поступак пред надлежним судом, у року од 15 дана од дана достављања одговора оператора на приговор, односно 15 дана од дана истека рока у којем је оператор био дужан да се изјасни о приговору.

Подношење приговора РАТЕЛ-у претплатник може извршити: 

- упућивањем приговора ( или личним подношењем приговора у писарници РАТЕЛ-а), на адресу : Палмотићева 2, Београд,

- упућивањем приговора електронским путем преко Интернет шалтера на сајту РАТЕЛ-а чији је директан линк http://portal.ratel.rs/sr/complaint

- упућивањем приговора на електронску адресу: ratel@ratel.rs.

Потпун приговор мора садржати следеће податке:

- име и презиме подносиоца приговора,

- адресу пребивалишта/боравишта подносиоца приговора односно адресу за пријем поште (место, улица, број, ПАК),

- назив оператора електронских комуникација на кога се односи приговор,

- кратак опис предмета приговора,

- број претплатничког уговора,

- број телефона, ако се приговор односи на услугу везану за телефонски број и/или прикључак,

- податак о томе да ли се подносилац приговора већ обраћао оператору електронских  комуникација приговором, и уколико јесте, који је исход тог обраћања,

- копију релевантне документације у вези са приговором,

- резултате мерења квалитета протока интернета помоћу апликације RATEL Net Test преко линка https://nettest.ratel.rs/sr/test. Мерење обавити према Упутству за мерење: https://www.nettest.ratel.rs/sr/wizard.