Савети корисницима поштанских услуга

Одговорност за правилно руковање и уручење поштанских пошиљака сносе и корисници поштанских услуга, како пошиљаоци, тако и примаоци.

Правилно адресовање

Правилним адресовањем поштанске пошиљке обезбеђује се брже и сигурније уручење примаоцу. Поштанска пошиљка може имати само једну адресу пошиљаоца и једну адресу примаоца. Адреса пошиљаоца је обавезна на свим поштанским пошиљкама, осим на нерегистрованим пошиљкама или уколико је на омоту означено „за конкурс”, „лицитацију” и сл.

Подаци које је пошиљалац при адресовању пошиљке наводи, морају бити један испод другог, следећим редом:
 • име и презиме или назив примаоца
 • улица и број, подброј, број стана, или број поштанског прегратка, или број и назив војне поште или ознака "post restant"
 • назив насељеног места (одредишта)
 • поштански број и назив одредишне, односно доставне поште
 • поштански адресни код (ПАК) - за унутрашњи поштански саобраћај, осим за пошиљке које су адресоване на "post restant", поштански преградак или војну пошту
 • назив или скраћеница државе - у међународном поштанском саобраћају (увек се пише латиницом)

За пошиљке које гласе за примаоца који је подстанар, у адреси, поред имена и презимена примаоца, исписује се и име и презиме станодавца, уз обавезну назнаку "за" или "код".

Паковање пошиљки

Пошиљалац је одговоран за правилно паковање поштанске пошиљке на начин којим се штити садржина те пошиљке, друге пошиљке, запослени који рукују пошиљком, као и опрема и средства која се користе при руковању са пошиљком.

Пошиљалац је одговоран за унутрашње и спољашње паковање поштанских пошиљака.

Корисници поштанских услуга имају право и обавезу да одаберу ону врсту поштанске услуге која одговара природи, садржини, значају, односно стварној вредности поштанске пошиљке.

Забрањен садржај

Забрањено је слање поштанских пошиљака које садрже:

 • опасне и штетне материје, као и предмете који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, осим материја у вези са којима је поступање уређено посебним законом, међународном конвенцијом и другим међународним актима;
 • наркотике и психотропне супстанце, осим када су пошиљалац и прималац овлашћени за њихов промет односно за њихову употребу;
 • материјале порнографског или еротског карактера који приказују сексуалну експлоатацију деце (дечију порнографију), односно сексуалне радње људи које се односе на животиње и некрофилију;
 • производе или супстанце које могу оштетити друге поштанске пошиљке или поштанску опрему због своје природе или амбалаже, односно паковања;
 • новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама;
 • живе животиње, осим животиња чији је пријем и слање уређен општим условима оператора за обављање поштанских услуга;
 • предмете чији је увоз забрањен у држави у коју се шаље;
 • друге материје, односно предмете чије слање је забрањено другим прописима.

Кућни сандучићи

Кућни сандучић је сандучић који се користи за уручење нерегистрованих писмоносних поштанских пошиљака

Инвеститори, односно власници стамбених зграда и пословних објеката дужни су да, на улазу у стамбену зграду, пословни објекат, двориште или на другом одговарајућем месту поставе кућне сандучиће и осигурају приступ кућним сандучићима. Одржавање кућних сандучића је обавеза власника објеката.

Кућни сандучићи се постављају тако да им се омогући одговарајући приступ, како би се осигурало безбедно уручење поштанских пошиљака.

Кућни сандучићи морају бити пројектовани према техничким условима које прописује РАТЕЛ Правилником o техничким условима за кућне сандучиће, правилно обележени и постављени на начин који омогућава сигурно уручење поштанских пошиљака.

Правилник o техничким условима за кућне сандучиће можете погледати ОВДЕ.