Јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

31.12.2019

Јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

 

У складу са чл. 34 , 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).


Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особе задужена за јавне консултације:

г -ђа Наташа Арсов
Телефон: 011/2026-944
E-mail: natasa.arsov@ratel.rs

г -дин Перица Милић

Телефон:011/2026-924
E-mail: perica.milic@ratel.rs

Распоред активности

31. децембар 2019.


Објављивање Нацрта правилника о утврђивању висине и начина плаћања накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

03 . јануар 2020.
Почетак јавних консултација.

17. јануар 2020.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.