Резултати бенчмарка експрес услуга у Републици Србији за 2023. годину

20.05.2024

У складу са Акционим планом за реализацију Стратегије развоја поштанских услуга у РС за период 2021-2025, а према дефинисаној мери за унапређење конкурентног тржишта, Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ je у периоду од октобра до децембра 2023. године, спровело упоредно мерење и анализу (Benchmarking) параметара квалитета осталих поштанских услуга (експрес услуга), над 5 поштанских оператора значајне тржишне снаге (Aks express, Bex express, City express, D express, Post express –  Пошта Србије), кроз 4 основна критеријума и 13 подкритеријума.

Основни циљ спроведеног мерења је да се корисницима услуга пружи увид у квалитет обављања експрес услуга у Републици Србији, затим да се операторима посредно укаже које процесе пословања треба унапредити у циљу повећања нивоа квалитета услуге, као и да добијени упоредни резултати допринесу подстицању конкуренцијe на тржишту експрес услуга, односно унапређењу квалитета услуга.

Од представљених резултата истраживања издвајамо следеће:

  • Просечно време преноса експрес пошиљака у Србији је 1,26 дана;
  • Просечно време потребно за успостављање комуникације са оператером Call центра, приликом захтева за преузимање пошиљке на адреси, је 3 минута и 10 секунди;
  • Просечно време од подношења захтева за преузимање пошиљака до доласка курира на адресу је 4 сата и 16 минута;
  • 35,20% захтева за преузимање пошиљака није реализовано (одбијено одмах приликом позива Call центра или курир није дошао да преузме пошиљку);
  • 80,50% пошиљака уручено у року од 1 дана;
  • 3,16 % пошиљака је имало време преноса дуже од 5 дана;
  • 0,31 % пошиљака је изгубљено;
  • 3 од 5 оператора има могућност плаћања поштарине платном картицом код курира.

У односу на 2022. године, добијени резултати мерења у 2023. години су нижег квалитета услед утицаја обустава рада дела запослених у ЈП „Пошта Србије“ у новембру 2023. године, што се рефлектовало и на преоптерећеност расположивих капацитета осталих поштанских оператора и немогућност преузимања свих пошиљака из планираног узорка за мерење.