Ступање на снагу нових правилника

09.04.2024
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је, у оквиру прописаних надлежости и рокова, донело следеће правилнике који ступају на снагу дана 13. 4. 2024. године:
 
  • Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу („Службени гласник РС”, број 30/24 од 5.4.2024. године), којим се ближе уређује садржина и начин пријаве закључених уговора о међуповезивању на међународном нивоу између оператора, обавезе оператора у поступку изнајмљивања електронских комуникационих ресурса који су повезани са јавном електронском комуникационом мрежом оператора у другој држави, као и вођење евиденције уговора о међуповезивању на међународном нивоу од стране Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге.
  • Правилник о условима приступа и коришћењу података из јавних телефонских именика („Службени гласник РС”, број 30/24 од 5.4.2024. године) који се примењује од 1. 7. 2024. године, а којим се ближе прописују услови у погледу приступа и коришћења података садржаним у јавним телефонским именицима пружалаца јавно доступне комуникационе услуге између лица које су засноване на коришћењу нумерације и свеобухватним јавно доступним телефонским именицима са подацима о свим крајњим корисницима говорних комуникационих услуга у Републици Србији.
  • Правилник о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације („Службени гласник РС“, број 30/24 од 5.4.2024. године), којим се ближе уређује садржина обрасца за достављање података и начин достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације, у сврху утврђивања годишње накнаде за коришћење нумерације.
  • Правилник о примени трошковног принципа и извештавању од стране привредног субјекта са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник РС“, број 30/24 од 5.4.2024. године),  којим се уређују начела, модели и основна методологија обрачуна трошкова и учинака са калкулацијом цена тржишних услуга привредног субјекта са значајнoм тржишнoм снагом (у даљем тексту: привредни субјект са ЗТС) у области електронских комуникација применом модела историјских трошкова, модела текућих трошкова и модела дугорочних инкременталних трошкова, начела и правила за примену одвојених рачуна прихода, расхода, добитка или губитка, имовине и обавеза по врстама тржишних услуга, у делу који услугама непосредно припадају или се на њих могу алоцирати (рачуноводство по сегментима), начела и правила за обрачун трошкова капитала по врстама тржишних услуга (коначних учинака) и формирање предлога продајних цена привредног субјекта са ЗТС, начин прикупљања података од привредног субјекта са ЗТС на релевантном тржишту за примену модела дугорочних инкременталних трошкова и утврђивање трошковно заснованих цена регулисаних велепродајних услуга привредног субјекта са ЗТС, материјална и формална садржина, начин и рокови достављања званичних и интерних регулаторних финансијских извештаја привредног субјекта са ЗТС Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге.