Donet novi Pravilnik o načinu objavljivanja podataka o interfejsima elektronskih komunikacionih mreža u terminalnim tačkama mreže

17.06.2024

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, u okviru propisanih nadležosti i rokova, donelo je Pravilnik o načinu objavljivanja podataka o interfejsima elektronskih komunikacionih mreža u terminalnim tačkama mreže ("Službeni glasnik RS", broj 50/2024 od 7. 6. 2024. godine), koji je stupio na snagu 15. 6. 2024. godine. Ovim pravilnikom propisuje se način objavljivanja podataka o interfejsima elektronskih komunikacionih mreža u terminalnim tačkama mreže, odnosno vrste tehničkih specifikacija interfejsa elektronskih komunikacionih mreža koje se objavljuju, opis tehničkih specifikacija interfejsa, obaveza objavljivanja podataka o interfejsima elektronskih komunikacionih mreža, način izrade tehničkih specifikacija interfejsa, način i rokovi za objavljivanje tehničkih specifikacija interfejsa, kao i mesto terminalne tačke mreže.