Kontrola kvaliteta mreža i usluga

Jedan od propisanih ciljeva i načela regulisanja odnosa u oblasti elektronskih komunikacija zasniva se na podsticanju konkurencije, ekonomičnosti i delotvornosti u obavljanju delatnosti elektronskih kominikacija, kao i obezbeđivanju visokog nivoa zaštite interesa korisnika u odnosu sa operatorima, naročito obezbeđivanjem jasnih i potpunih informacija o kvalitetu javnih komunikacionih usluga, kao i efikasnom postupanju po pritužbama na rad operatora. Ključnu ulogu za ostvarivanje ovih ciljeva ima kontrola kvaliteta usluga.

RATEL obavlja poslove koji se odnose na kontrolu ispunjenosti parametara kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionik mreža i usluga, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim  aktima i preporukama, kao i merenja i ispitivanja rada elektronskih komunikacionih mreža i kvaliteta usluga radi provere postupanja operatora, njihovo upoređivanje (benchmarking), periodično prikupljanje podataka o parametrima kvaliteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga i njihovu analizu. Merenje i ispitivanje elektronskih komunikacionih mreža i kvaliteta usluga Regulator vrši upotrebom sopstvene kontrolno-merne opreme, u skladu sa procedurama propisanim relevantnim međunarodnim preporukama i standardima, na odgovarajuće tačke na mreži operatora, ili merenjem na daljinu.

Sa ciljem provere kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima elektronskih komunikacionih mreža, RATEL vrši sledeća merenja:

  • Proveru parametara kvaliteta usluge mobilnih komunikacionih mreža,
  • Proveru parametara kvaliteta usluge širokopojasnog Internet pristupa,
  • Proveru parametara kvaliteta usluge distribucije medijskog sadržaja.

Provera parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža

RATEL proveru parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža obavlja na više načina: pojedinačnim merenjima, analizom podataka dobijenih korišćenjem mobilne aplikacije RATEL NetTest i benchmarking merenjima.

Pojedinačna merenja podrazumevaju korišćenje merne opreme, u drivetest ili walktest režimu, kojom je moguće obaviti merenje kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka u mobilnim komunikacionim mrežama, u okruženju korisnika ili na širem području, radi provere kvaliteta mobilnih komunikacionih usluga. Provera parametara kvaliteta usluge mobilnih komunikacionih mreža podrazumeva testiranje govorne usluge i usluga prenosa podataka: HTTP prenos velike i male količine podataka (download/upload), testiranje brzine učitavanja i otvaranja referentne ETSI Kepler i live web stranica, testiranje kvaliteta YouTube video strima i merenje kašnjenja između slanja i prijema paketa u mreži (ping).

RATEL je korisnicima usluge pristupa Internetu u javnim fiksnim i javnim mobilnim komunikacionim mrežama, omogućio merenje kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa Internetu, putem aplikacije RATEL NetTest, koja se besplatno može preuzeti za Android i iOS mobilne uređaje. RATEL vodi statistiku merenja izvršenih od strane korisnika, čime je omogućen uvid u kvalitet usluga pristupa Internetu i Internet usluge u mobilnim komunikacionim mrežama na celoj teritoriji Republike Srbije.

RATEL jednom godišnje, počevši od 2017. godine, u periodu od septembra do novembra meseca, vrši uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile. Benchmarking merenja se vrše na području cele Republike Srbije, u velikom broju gradova, i na državnim putevima kategorije Ia i Ib. Za uporedni prikaz kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama, dobijenih benchmarking merenjima, RATEL je kreirao interaktivni portal, koji je dostupan krajnjim korisnicima na srpskom i engleskom jeziku. Svi detalji o realizovanim merenjima su dostupni na sledećoj stranici: http://benchmark.ratel.rs/sr

 

Provera parametara kvaliteta usluge širokopojasnog Internet pristupa

RATEL proveru kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa Internetu obavlja korišćenjem odgovarajuće merne opreme, shodno tome da li je reč o fiksnom ili bežičnom pristupu Internetu.

RATEL prati kvalitet pristupa Internetu i na osnovu analize parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa izmerenih pomoću korisničkog alata RATEL NetTest. Provera parametara kvaliteta usluge širokopojasnog Internet pristupa podrazumeva testiranje protoka Internet konekcije, kašnjenja u jednom smeru prenosa podataka, varijacije kašnjenja (jitter) i gubitka paketa (packet loss).Testiranje Internet konekcije u javnim fiksnim komunikacionim mrežama se vrši korišćenjem aplikacije na Internet stranici RATEL-a: https://nettest.ratel.rs

Testiranje Internet konekcije u javnim mobilnim mrežama se vrši korišćenjem aplikacije, koja se besplatno može preuzeti za Android i iOS mobilne uređaje na Google Play Store i Apple App Store.

Zahvaljujući realizaciji benchmarking merenja mobilnih komunikacionih mreža, RATEL raspolaže podacima o parametrima kvaliteta pristupu Internetu u mobilnim komunikacionim mrežama, za značajan broj naseljenih mesta i puteva. 

Provera parametara kvaliteta usluge distribucije medijskog sadržaja

RATEL vrši proveru parametara kvaliteta usluge distribucije medijskog sadržaja na Euro DOCSIS 2.0/3.0 kablovskim distributivnim sistemima, što podrazumeva merenje nivoa signala, minimalnog odnosa nosilac/šum i bit error rate