Upravljanje spektrom

Pravilno upravljanje radio-frekvencijskim spektrom, kao prirodnim ograničenim opštim dobrom,  od nacionalnog je interesa  Republike Srbije. RATEL vrši poslove upravljanje radio-frekvencijskim spektrom na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, podzakonskih propisa, kao i relevantnih međunarodnih dokumenata.

Cilj upravljanja radio-frekvencijskim spektrom je omogućavanje neometanog rada različitih službi, što se  ostvaruje kroz:
  1. Planiranje upotrebe radio-frekvencija u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama, interesima građana, privrede i bezbednosti zemlje,
  2. Dodelu radio-frekvencija na osnovu plana namene i planova raspodele,
  3. Koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa susednim i drugim zemljama,
  4. Kontrolu korišćenja radio-frekvencijskog spektra, otkrivanje uzroka štetnih smetnji i preduzimanje mera za njihovo otklanjanje.
Sve navedene aktivnosti RATEL obavlja na načelima racionalnosti, ekonomičnosti, javnosti i  nediskriminacije.

Sa međunarodnim organizacijama  i administracijama drugih zemalja koje vrše poslove upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, RATEL ostvaruje saradnju samostalno ili preko nadležnih državnih organa.
Planom namene radio-frekvencijskih opsega utvrđena je namena radio-frekvencijskih opsega za pojedine službe i delatnosti kao i uslovi i osnov korišćenja.
Planovi raspodele radio-frekvencija sadrže uslove za raspodelu radio-frekvencija iz namenjenih radio.frekvencijskih ospega, raspodelu radio-frekvencija po lokacijama ili oblastima za jednu ili više radio-komunikacijskih službi i delatnosti, kao i druge potrebne tehničke uslove za korišćenje radio-frekvencija.