Radio-relejne veze

Frekvencijski opsezi namenjeni za  radio-relejne veze definisani su Planom namene radio-frekvencijskih opsega u kome su označeni  kao fiksna služba. U Prilogu 1 Plana namene navedene su nacionalne note u kojima je bliže definisan način korišćenja frekvencijskih opsega za fiksne veze.