Operatori elektronskih komunikacija

Regulatoru su Zakonom o elektronskim komunikacijama povereni poslovi koji za cilj imaju:

  • efikasno sprovođenje utvrđene politike u oblasti elektronskih komunikacija,
  • podsticanje konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga,
  • unapređivanje kapaciteta, odnosno kvaliteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga,
  • doprinos razvoju tržišta elektronskih komunikacija
  • zaštitu interesa korisnika elektronskih komunikacija,

Operatori elektronskih komunikacionih mreža i usluga su osnovni subjekti na tržištu elektronskih komunikacija, pa se na njih u najvećem delu odnosi Zakon o elektronskim komunikacijama i delovanje Regulatora.

Operator je lice koje obavlja ili je ovlašćeno da obavlja delatnost elektronskih komunikacija.

Delatnost elektronskih komunikacija obuhvata izgradnju ili postavljanje, održavanje, korišćenje i davanje na korišćenje javnih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava,  kao i pružanje javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga.

Elektronska komunikaciona usluga je usluga koja se po pravilu pruža uz naknadu, a sastoji se u celini ili pretežno od prenosa signala u elektronskim komunikacionim mrežama, uključujući telekomunikacione usluge i usluge distribucije i emitovanja medijskih sadržaja, ali ne obuhvata usluge pružanja medijskih sadržaja.

Opšti uslovi za obavljanje delatnosti i uslovi koji važe za obavljanje svih ili pojedinih delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja propisani su Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 58/18)

Za operatore usluga sa dodatom vrednošću pored toga primenjuje se i Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/11)

Srodni dokumenti

Ispravka člana 4.

Operatori za koje se u postupku analize tržišta utvrdi da imaju značajnu tržišnu snagu primenjuje se poseban režim.

Podatke o operatorima i uslugama koje oni pružaju možete videti na registru Regulatora:

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga