Politika privatnosti

Politika privatnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Poslednji put izmenjena dana: 

Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) uređuje se obrada ličnih podataka za posetioce internet stranice Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge na adresi www.ratel.rs. Politika kolačića (Cookie Policy), odnosno način na koji kolačići prikupljaju i obrađuju lične podatke, sastavni je deo ove politike.

Uvodne odredbe

Ovom politikom privatnosti, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd, matični broj: 17606590, (u daljem tekstu Agencija), u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja usluga - internet stranice www.ratel.rs i na koji način istima rukuje.

Agencija, obrađuje lične podatke korisnika zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lica na koja se ti podaci odnose i obezbeđuje zaštitu istih primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Agencija prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci koje prikuplja Agencija su primereni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade. Takođe, Agencija preuzima sve razumne mere da obezbedi tačnost i ažuriranost podataka.

Koje podatke o ličnosti Agencija prikuplja

Agencija pri vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja prikuplja podatke kao što su: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, JMBG, datum rođenja, pol, IP adresa, imejl adresa, broj telefona.

Po kom pravnom osnovu Agencija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane Agencije, u smislu člana 12. ZZPL-a, može biti: pristanak lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1.), izvršenje ugovorne obaveze ili preuzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12. stav 2.), poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 3.), kao i  obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca (član 12. stav 5.).

U koje svrhe Agencija prikuplja podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja nadležnosti Agencije, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose i vođenja upravnih i drugih postupaka u skladu sa zakonom. Podaci o ličnosti koriste se isključivo u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za vođenje relevantnih postupaka.

Agencija prikuplja lične podatke korisnika u posebne, izričite i zakonite svrhe i iste ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Podaci koji su prikupljeni za jednu, unapred propisanu svrhu, neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, zaposlena u Agenciji, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti u okviru nadležnosti Agencije. Lice od koga se podaci o ličnosti prikupljaju, odnosno na koje se prikupljeni podaci odnose, podatke daje dobrovoljno, odnosno na osnovu obaveza sadržanih u Zakonu o elektronskim komunikacijama, Zakonu o poštanskim uslugama, Zakonu o opštem upravnom postupku, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Kako Agencija prikuplja Vaše podatke

Prilikom posete naše internet stranice pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski, bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik i veličinu fonta, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preduzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i ako je potrebno, operativni sistem instaliran na Vašem uređaju kao i ime provajdera preko koga pristupate internetu. Navedene podatke server privremeno čuva (oko mesec dana) u takozvanoj log datoteci, u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice, kao i radi procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pri vršenju javnih ovlašćenja koja ima u skladu sa zakonima koje primenjuje u svom radu, Agencija odlučuje o prigovorima i zahtevima, kojom prilikom obrađuje lične podatke njihovih podnosilaca. U okviru obavljanja poslova iz svojih nadležnosti Agencija prikuplja samo one podatke o ličnosti koji su joj potrebni radi postupanja po prigovorima/zahtevima stranaka i o svakom predmetu vodi poseban spis. Tom prilikom Agencija prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresa, imejl adresa, grad, IP adresa sa koje je podnet prigovor/zahtev.

Agencija koristi e-šalter (e-dozvole, e-prigovori, i dr.) kao alat za podnošenje zahteva zainteresovanih lica elektronskim putem, pri čemu se korisnici za korišćenje e-šaltera elektronskim sertifikatima prijavljuju na internet stranicu Agencije. Prilikom pružanja navedenih usluga Agencija koristi sledeće lične podatke korisnika sadržane u kvalifikovanim sertifikatima: ime, prezime, JMBG, datum rođenja.

Takođe, Agencija omogućava obraćanje korisnika elektronskim putem, na imejl adresu ratel@ratel.rs. U tom slučaju Agencija prikuplja sledeće podatke: ime, prezime i imejl adresu. Navedeni lični podaci se koriste samo u svrhu omogućivanja komunikacije sa korisnikom, odnosno radi pružanja odgovora na postavljeno pitanje i ne obrađuju se na drugi način, niti se dostavljaju trećim stranama.

U skladu sa važećim propisima, Agencija ima obavezu da objavljuje odluke koje donosi. Takođe, Agencija objavljuje i izveštaje koji sadrže statističke podatke o broju prijava/zahteva, ali bez mogućnosti identifikacije korisnika. Pored navedenog, Agencija objavljuje određene evidencije, odnosno baze podataka (kao što su baza podataka o korišćenju numeracije, baza podataka o korišćenju radio-difuznog spektra, evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, registar izdatih dozvola poštanskim operatorima i dr.), što je u obavezi da čini u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ali iste ne sadrže javno dostupne podatke o ličnosti korisnika.

Značenje pojedinih izraza:

 • „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu ili način obrade podataka;
 • „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
 • „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • „politike privatnosti“ (engl. privacy policy) dokument o privatnosti, izjava ili pravni dokument koji sadrži informacije o načinu i svrsi prikupljanja i obrade ličnih podataka, obavezama rukovaoca i pravima građana;
 • „kolačići“ (engl. cookies) tekstualni fajlovi koji se čuvaju lokalno u pretraživaču korisnika i koje internet sajtovi razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na sajtu.

Kako Agencija štiti podatke o ličnosti:

Da bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, Agencija koristi napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbednosnim kontrolama. Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka u skladu sa međunarodnim standardima, Agencija planira proces implementacije ISO27001, COBIT standarda. Takođe, Agencija je imenovala službenika za zaštitu podataka o ličnosti, a u okviru Agencije postoji i lice određeno za bezbednost informaciono-komunikacionog sistema Agencije.

Pored toga, Agencija u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite u skladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

Koliko dugo Agencija čuva podatke o ličnosti njenih korisnika?

Agencija, kao pravno lice sa poverenim javnim ovlašćenjima, dužna je da čuva dokumentaciju i podatke sadržane u njoj u rokovima određenim važećim zakonskim i podzakonskima aktima.

Primaoci ličnih podataka i obrađivači

Primaoci podataka o ličnosti mogu biti:

 1. državni organi - organi državne uprave i pravosudni organi, nezavisna tela (npr. Poverenik, Zaštitinik građana), organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, regulatorna tela, kao i operatori u slučaju kada se podaci iz spisa predmeta formiranim po prigovorima, zahtevima ili žalbama korisnika, dostavljaju nadležnim sudovima odnosno organima državne uprave, nezavisnim telima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, regulatornim telima, kao i operatorima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga prilikom postupanja Agencije po prigovorima korisnika na rad ovih operatora; 
 2. drugi zakonom ovlašćeni entiteti (kao što su izvršitelji, stečajni upravnici itd.);
 3. obrađivači podataka –Agencija na osnovu posebnih ugovora ili drugih pravno obavezujućih akata zaključenih u skladu sa članom 45. ZZPL-a, može angažovati obrađivače  koji navedene podatke o ličnosti obrađuju po nalogu i u ime Agencije (kao što su nezavisni revizori, IT kompanije, račuvodstvene agencije i sl.).

Agencija ne prenosi podatke o ličnosti korisnika u druge države niti međunarodne organizacije.

Koja su prava lica čije podatke o ličnosti Agencija obrađuje?

Pravo na pristup

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Agencije zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravno na pristup ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka. (član 26. ZZPL-a)

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. (član 29. ZZPL-a)

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu  ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. ZZPL-a.

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31. stav 1. ZZPL-a.

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti Agenciji (Palmotićeva 2, 11000 Beograd).

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Agenciji, primi od nje u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu, bez ometanja od strane Agencije, ako su kumulativno ispunjeni uslovi propisani članom 36. ZZPL-a.

Agencije pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz čl. 26, 29. do 31. i člana 36. ZZPL-a, bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja, Agencija može da:

 • naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
 • odbije da postupi po zahtevu.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Automatizovano donošenje odluka odnosi se na situaciju kada je odluka u potpunosti doneta bez ljudskog učešća. Automatski prikupljeni i obrađeni podaci koji se tiču neke konkretne osobe, njenih navika, sklonosti i ponašanja na internetu, predstavljaju „profilisanje“.

Agencija na ovom sajtu ne primenjuje automatizovano donošenje odluka niti vrši profilisanje.

Kolačići (cookies)

Agencija na sajtu www.ratel.rs koristi „kolačiće“ koji omogućavaju funkcionalnost sajta i pružaju bolje korisničko iskustvo.

Prilikom posete navedenom sajtu Agencije, pojaviće se obaveštenje kojim se traži Vaša saglasnost za korišćenje kolačića. Potpuno ste slobodni da izaberete da li želite da pretraživač na Vašem računaru ili mobilnom uređaju automatski prihvata i čuva sve kategorije kolačića koje su opisane u nastavku.

Kategorije „kolačića“ koji se koriste na ovoj internet stranici

Neophodni kolačići - pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući Vam da se krećete po internet stranici i koristite njene funkcije. Veb lokacija ne može pravilno funkcionisati bez ovih kolačića.

Statistički kolačići – pomažu vlasniku internet stranice (Agenciji) da razume kako posetioci koriste navedeni sajt. U tu svrhu, kako bismo analizirali posećenost ove internet stranice, pratili posećenost određenih sadržaja i unapredili pružanje naših usluga, koristimo Gugl analitiku (Google Analytics) – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“).

Kako da izbrišete „kolačiće“?

„Kolačiće“ možete izbrisati ili onemogućiti njihovo korišćenje u vašem internet pretraživaču. U nastavku su dati linkovi sa detaljnim uputstvima kako da obrišete kolačiće kod najčešće korišćenih internet pretraživača:

Ako koristite drugi pretraživač, pratite uputstva relevantnog dobavljača.

Politika privatnosti ostalih sajtova

Na početnoj veb stranici www.ratel.rs  imate mogućnost povezivanja sa drugim veb stranicama Agencije preko odgovarajućih linkova  https://www.ceneusluga.rs/  i  https://www.cert.rs/. Ova politika privatnosti se ne odnosi na navedene stranice.

Takođe , preko linkova na početnoj veb stranici www.ratel.rs  omogućeno je povezivanje sa  tri  portala, odnosno poddomena Agencije  http://emf.ratel.rs,  http://benchmark.ratel.rs/  i  https://nettest.ratel.rs/. Ova politika privatnosti se odnosi na navedene poddomene u delu obaveštenja o „neophodnim kolačićima“.

Na internet stranici Agencije postoje linkovi ka stranicama Agencije na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Linkedin, a mogu postojati i druge platforme). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim društvenim mrežama, primenjuju se, pored ove Politike, i pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service/Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). U pogledu pravnog režima prikupljanja i obrade ličnih podataka koji su prikupljeni od strane lica na koja se podaci odnose, na ovaj način, Agencija i relevantne društvene mreže smatraju se zajedničkim rukovaocima.

Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima:

Stupanje na snagu i ažuriranje Akta o politici privatnosti Agencije

Ova politika privatnosti Agencije stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici  Agencije www.ratel.rs.

Politika privatnosti Agencije može biti izmenjena ili dopunjena usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Agencije, korisnika ili nadležnog organa (Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Sve naknadne izmene biće blagovremeno objavljene na službenoj internet stranici Agencije www.ratel.rs.

Kako nas možete kontaktirati

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete nam se obratiti licu  za zaštitu podataka o ličnosti putem sledećih adresa:

e-mail: milica.bosnic@ratel.rs ili ratel@ratel.rs.

adresa sedišta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Drugostepeni organ

Nadzor nad primenom ZZPL-a vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vašeg prava na zaštitu ličnih podataka od strane Agencije, u skladu sa članom 82. stav 1. ZZPL-a, možete podneti pritužbu Povereniku na sledeće adrese:

e-mail: office@poverenik.rs ili

adresa sedišta: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

 Obrazac pritužbe možete pronaći na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs, u odeljku zaštita podataka/formulari.

Takođe, imate pravo na sudsku zaštitu ukoliko smatrate da je Agencija obradom podataka povredila neko od Vaših posebnih prava propisanih ZZPL-om.