Univerzalni servis

Osnovne usluge univerzalnog servisa, definisane članom 55. Zakona o elektronskim komunikacijama su:

  • pristup javnoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalan pristup Internetu;
  • pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima;
  • korišćenje javnih telefonskih govornica;
  • besplatno upućivanje poziva službama za hitne intervencije;
  • posebne mere koje osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima osiguravaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama  obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Usluge univerzalnog servisa pružaju se na tehnološki neutralnoj osnovi, sa propisanim kvalitetom i po pristupačnim cenama, a osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima po povoljnijim cenama.

Resorno Ministrastvo donelo je Pravilnik o univerzalnom servisu, kojim je propisan obim, geografska pokrivenost i kvalitet pružanja usluga univerzalnog servisa, kao i zahtevi u pogledu obezbeđivanja jednakih mogućnosti za korišćenje usluga osobama sa invaliditetom, uzimajući u obzir stepen razvijenosti javnih komunikacionih mreža i raspoloživost javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga u Republici Srbiji.

Operatori koji imaju obavezu pružanja usluga univerzalnog servisa na delovima teritorije Republike Srbije, određeni su u skladu sa Odlukom Upravnog odbora RATEL-a broj 1-01-110-15/09-1 od 12. 03. 2010. godine i to su:

  • „Telekom Srbija“ a.d,
  • Telenor d.o.o,
  • VIPmobile d.o.o. i
  • Orion telekom d.o.o.

Operatori univerzalnog servisa su u obavezi da RATEL-u dostavljaju izveštaje o pružanju usluga univerzalnog servisa na godišenjem nivou. U skladu sa dostvaljenim izveštajima u toku 2016. i 2017. godine operatori Telenor d.o.o. i VIPmobile d.o.o. nisu imali korisnike univerzalnog servisa, dok je operator Telekom Srbija a.d. za 2016. godinu prijavio 123 korisnika, a u 2017. godini je imao 143 korisnika usluga univerzalnog servisa.